Cjeloživotno učenje

Dr. sc. Gina Šparada, Koordinator cjeloživotnog učenja


  • Emocionalno-socijalne kompetencije
  • Logoterapija
  • Zdrava i nezdrava duhovnost

Stari programi koji se više ne izvode 

Pin It