Ljetni semestar akad. god. 2020./21.

PONEDJELJAK: Izborni predmeti skupine "C"

A. Domazet Mariologija /  KBF557 / 30 sati / 3 ects /
A. Akrap Pojam Boga poslije Auschwitza /  KBF582 / 30 sati / 3 ects /
A. Akrap/ A. Rako Pravni položaj Katoličke Crkve u Hrvatskoj /  KBF559 / 30 sati / 3 ects /
A. Gašpar Engleski jezik teologije II. /  KBF623 / 15P 15V / 3 ects /
J. Garmaz / J. Periš Osobitosti župne kateheze u aktualnim hrvatskim prilikama /  KBF633 / 30 sati / 3 ects /
D. Runje Uvod u intertestamentarnu literaturu /  KBF605 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić/ I. Urlić Zborno pjevanje I / KBF643 / 30 sati / 3 ects /
A. Čondić / I. Jurić Stručna praksa iz pastoralne teologije */ KBF646 / 26V 4T / 3 ects /

UTORAK: Izborni predmeti skupine "D"

Š. Bilokapić Spolno nasilje / KBF547 / 30 sati / 3 ects /
M. Prović Vjerski odgoj osoba s teškoćama u razvoju / KBF619 / 30 sati / 3 ects /
A. Čondić / G. Šparada Aktivno slušanje u savjetodavnoj praksi. Psihološko-pastoralni vid / KBF637 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić/ I. Urlić Zborno pjevanje I / KBF643 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić/ D. Volarević Časoslov / KBF644 / 30 sati / 3 ects /

Seminari

Ž. Tolić Crkveni sabori / KBS195 / 30 sati / 5 ects /
M. Vidović Spolnost kod Pavla, posebno u 1Kor / KBS180 / 30 sati / 5 ects /
A. Čondić/ I. Jurić Socijalna dimenzija evangelizacije / KBS187 / 30 sati / 5 ects /
A. Vučković Filozofija i životna forma / KBS199 / 30 sati / 5 ects /
D. Runje 
M. Grgić
Povijesno-kritička analiza proročkih tekstova / KBS197 / 30 sati / 5 ects /
M. Volarević Žena i muškarac između 'novoga' i 'staroga' feminizma / KBS166 / 30 sati / 5 ects /

Nadnevci ispita

Napomena

Prije upisa izbornih predmeta i seminara potrebno je proučiti preduvjete koji su potrebni za njihovo upisivanje.

Zimski semestar akad. god. 2020./21.

PONEDJELJAK: Izborni predmeti skupine  "A"

M. Prović Kateheza srednjoškolaca /  KBF565 / 30 sati / 3 ects /

A. Vučković

Filozofija kao oblikovanje života /  KBF615 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić / I. Urlić Dječje popjevke u liturgiji i župnoj katehezi /  KBF639 / 30 sati / 3 ects /
A.Obad / P.S.Janković /
Lj.Žunić /  
A.Jeličić / D.I.Bilić
Pacijent i zdravstvo /  KBF629 / 30P 20S 10V / 6 ects /
A. Mateljan Misiologija /  KBF556 / 30 sati / 3 ects /
Ž. Tolić Povijest franjevačkog reda /  KBF617 / 30 sati / 3 ects /
A. Čondić / I. Jurić Laički crkveni pokreti u Hrvatskoj / KBF627 / 30 sati / 3 ects /
I. Bodrožić / J. Dukić Stručna praksa u znanstveno istraživačkom radu* / KBF647 / 12 sati seminar, 48 sati vježbe/ 3 ects /

UTORAK: Izborni predmeti skupine  "B"

A. Akrap Dijaloška filozofija - Martin Buber /  KBF584 / 30 sati / 3 ects /
J. Garmaz / J. Bulić Pedagogija duhovnih zvanja / KBF602 / 30 sati / 3 ects /
A. Gašpar Engleski jezik teologije I. /  KBF622 / 15P 15V / 3 ects /
Š. Bilokapić / Š. Markulin Gender teorija – antropološki izazov / KBF640 / 30 sati / 3 ects /
A.Jeličić Crkva i film / KBF641 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić /I. Urlić Glazbeni praktikum za katehezu i liturgijski pastoral /  KBF642 / 30 sati / 3 ects /
J. Dukić /V. Torić Staroslavenski jezik i lagoljaštvo /  KBF540 / 30 sati / 3 ects /
D. Runje Stručna praksa na području vjere i kulture /  KBF645 / 6 S 54 V / 3 ects /

Seminari

J.Garmaz / 
M. Prović
Inkluzivni pristup vjerskog odgoja djece s teškoćama u razvoju / KBS194 / 30 sati / 5 ects /
E. Punda Vjera: dar i iskustvo, spoznaja / KBS201 / 30 sati / 5 ects /
I. Žižić /
D. Volarević

Himni i antifone u Časoslovu rimskoga obreda  / KBS202 / 30 sati / 5 ects /

Š. Bilokapić /
Š. Markulin

Crkva u digitalnom dobu - mogućnosti i izazovi  / KBS203 / 30 sati / 5 ects /

A. Vučković / B. Vidović Emocije / KBS205 / 30 sati / 5 ects /
A. Akrap/A. Rako Ženidbena privola / KBS185 / 30 sati / 5 ects /