Raspored predavanja

Izborni predmeti i seminari

Raspored konzultacija

Ljetni semestar akad. god. 2022./23.

PONEDJELJAK: Izborni predmeti skupine "C"

A. Domazet Mariologija /  KBF557 / 30 sati / 3 ects /
A. Akrap Pojam Boga poslije Auschwitza /  KBF582 / 30 sati / 3 ects /
M. Prović/ A. Rako Pravni položaj Katoličke Crkve u Hrvatskoj /  KBF559 / 30 sati / 3 ects /
A. Gašpar Engleski jezik teologije II. /  KBF623 / 15P 15V / 3 ects /
J. Garmaz / J. Periš Osobitosti župne kateheze u aktualnim hrvatskim prilikama /  KBF633 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić Antropologija i teologija blagdana /  KBF658 / 30 sati / 3 ects /
A. Čondić / I. Jurić Stručna praksa iz pastoralne teologije * / KBF646 / 26V 4T / 3 ects /

* Uvjet za upis predmeta - položen kolegij Temeljna pastoralna teologija (KBF 426)

UTORAK: Izborni predmeti skupine "D"

Š. Bilokapić Spolno nasilje / KBF547 / 30 sati / 3 ects /
M. Prović Vjerski odgoj osoba s teškoćama u razvoju / KBF619 / 30 sati / 3 ects /
D. Runje Izraelci u egipatskom ropstvu / KBF620 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić/ D. Volarević Liturgijska godina / KBF625 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić Theology and Symbolism in Early Christian Art**/ KBF628 / 30 sati / 3 ects /
I. Macut Pontificial Council for Promoting Christian Unity and Ecumenical Dialogue**/ KBF657 / 30 sati / 3 ects /

**Uvjeti za upis predmeta - dobro poznavanje engleskog jezika; položen predmet Engleski jezik teologije; najmanje deset prijavljenih studenata

Seminari

J. DukićCrkveni sabori / KBS195 / 30 sati / 5 ects /
M. VidovićSpolnost kod Pavla, posebno u 1Kor / KBS180 / 30 sati / 5 ects /
A. Čondić/ I. JurićSocijalna dimenzija evangelizacije / KBS187 / 30 sati / 5 ects /
M. GrgićPovijesno-kritička analiza proročkih tekstova / KBS197 / 30 sati / 5 ects /
A. JeličićŽena i muškarac između 'novoga' i 'staroga' feminizma / KBS166 / 30 sati / 5 ects /
I. ŽižićSimboli u kršćanstvu / KBS164 / 30 sati / 5 ects /
I. MacutPontifical Council for Promoting Christian Unity and Ecumenical Dialogue / KBS208 / 30 sati / 5 ects /

Nadnevci ispita

Napomena

Prije upisa izbornih predmeta i seminara potrebno je proučiti preduvjete koji su potrebni za njihovo upisivanje.

Zimski semestar akad. god. 2021./22.

PONEDJELJAK: Izborni predmeti skupine  "A"

A. Vučković

Krivnja i oprost /  KBF638 / 30 sati / 3 ects /
A.Obad /   
A.Jeličić  
Pacijent i zdravstvo /  KBF629 / 30P 20S 10V / 6 ects /
Ž. Tolić Povijest franjevačkog reda /  KBF617 / 30 sati / 3 ects /
A. Mateljan Misiologija /  KBF556 / 30 sati / 3 ects /
A. Čondić/ I. Jurić Kako danas govoriti o Bogu? /  KBF655 / 30 sati / 3 ects /
I. Bodrožić / J. Dukić Stručna praksa u znanstveno istraživačkom radu * / KBF647 / 12 sati seminar, 48 sati vježbe/ 3 ects /
Doc. dr. dr. sc. Ivan Macut Pontifical Council for Promoting Christian Unity and Ecumenical Dialogue/  KBF657 / 30 sati / 3 ects /

* Uvjet za upis predmeta - Poznavanje latinskoga jezika


UTORAK: Izborni predmeti skupine  "B"

J. Dukić /V. Torić Staroslavenski jezik i glagoljaštvo /  KBF540 / 30 sati / 3 ects /
M. Prović Kateheza srednjoškolaca /  KBF565 / 30 sati / 3 ects /
M. Prović / J. Bulić Pedagogija duhovnih zvanja / KBF602 / 30 sati / 3 ects /
A. Gašpar Engleski jezik teologije I. /  KBF622 / 15P 15V / 3 ects /
A.Jeličić Crkva i film / KBF641 / 30 sati / 3 ects /
D. Runje Stručna praksa na području vjere i kulture /  KBF645 / 6 S 54 V / 3 ects /
I. Bodrožić / S. Burilović Crnov Recepcija Drugoga vatikanskoga koncila kod laika u crkvi u Hrvatskoj /  KBF656 / 30 sati / 3 ects /

Seminari

D. Runje Biblija i kumranski spisi / KBS153 / 30 sati / 5 ects /
M. Prović Inkluzivni pristup vjerskog odgoja djece s teškoćama u razvoju / KBS194 / 30 sati / 5 ects /
E. Punda Vjera: dar i iskustvo, spoznaja / KBS201 / 30 sati / 5 ects /
I. Žižić /
D. Volarević

Himni i antifone u Časoslovu rimskoga obreda  / KBS202 / 30 sati / 5 ects /

A. Vučković / B. Vidović Emocije / KBS205 / 30 sati / 5 ects /
M. Prović /
A. Rako

Ženidbena privola  / KBS185 / 30 sati / 5 ects /