Poslanje

I reče im:  "Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju". (Mk 16,15)

"Zadaća je Kristove Crkve Boga slaviti i spasavati neumrle duše, poticati ljude na ljubav prema Bogu i bližnjemu, ljudima propovijedati i dijeliti svete sakramente, iskazivati štovanje prema svetim junacima kršćanskih kreposti i poticati vjernike da ih nasljeduju. Zbog te svoje zadaće Crkva osniva župe i samostane, gradi sakralne zgrade, škole, fakultete, bolnice i domove, te potiče glazbenu i druge umjetnosti." 


 

Pin It