Nadnevci ispita

Napomena

Prije upisa izbornih predmeta i seminara potrebno je proučiti preduvjete koji su potrebni za njihovo upisivanje.

Ljetni semestar akad. god. 2019./20.

PONEDJELJAK: Izborni predmeti skupine "C"

A. Domazet Mariologija / KBF557 / 30 sati / 3 ects /
A. Akrap Pojam Boga poslije Auschwitza / KBF582 / 30 sati / 3 ects /
A. Akrap/ A. Rako Pravni položaj Katoličke Crkve u Hrvatskoj / KBF559 / 30 sati / 3 ects /
J. Mužić / A. Gašpar Engleski jezik teologije II. / KBF623 / 15P 15V / 3 ects /
J. Garmaz / J. Periš Osobitosti župne kateheze u aktualnim hrvatskim prilikama / KBF633 / 30 sati / 3 ects /
D. Runje Uvod u intertestamentarnu literaturu / KBF605 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić/ I. Urlić Zborno pjevanje I / KBF643 / 30 sati / 3 ects /

UTORAK: Izborni predmeti skupine "D"

J. Dukić /V.Torić Staroslavenski jezik i glagoljaštvo / KBF540 / 30 sati / 3 ects /
A. Čondić / I. Jurić Laički crkveni pokreti u Hrvatskoj / KBF627 / 30 sati / 3 ects /
Š. Bilokapić Spolno nasilje / KBF547 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižiž / D. Volarević Liturgijska godina / KBF625 / 30 sati / 3 ects /
J. Garmaz / M. Prović Vjerski odgoj osoba s teškoćama u razvoju / KBF619 / 30 sati / 3 ects /
A. Čondić / G. Šparada Aktivno slušanje u savjetodavnoj praksi. Psihološko-pastoralni vid / KBF637 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić/ I. Urlić Zborno pjevanje I / KBF643 / 30 sati / 3 ects /

Seminari

Ž. Tolić Crkveni sabori / KBS195 / 30 sati / 5 ects /
M. Vidović Spolnost kod Pavla, posebno u 1Kor / KBS180 / 30 sati / 5 ects /
A. Čondić/ I. Jurić Socijalna dimenzija evangelizacije / KBS187 / 30 sati / 5 ects /
A. Vučković Filozofija i životna forma / KBS199 / 30 sati / 5 ects /
D. Runje 
M. Grgić
Povijesno-kritička analiza proročkih tekstova / KBS197 / 30 sati / 5 ects /
Š. Bilokapić/Š.Markulin Crkva u digitalnom dobu - mogućnosti i izazovi / KBS203 / 30 sati / 5 ects /
M. Volarević Žena i muškarac između 'novoga' i 'staroga' feminizma / KBS166 / 30 sati / 5 ects /

Raspored predavanja

Izborni predmeti i seminari Raspored konzultacija

Zimski semestar akad. god. 2019./20.

PONEDJELJAK: Izborni predmeti skupine  "A"

J. Garmaz / M. Prović Kateheza srednjoškolaca / KBF565 / 30 sati / 3 ects /

A. Vučković

Filozofija kao oblikovanje života / KBF615 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić / I. Urlić Dječje popjevke u liturgiji i župnoj katehezi / KBF639 / 30 sati / 3 ects /
A.Obad / P.S.Janković /
Lj.Žunić /  
A.Jeličić / D.I.Bilić
Pacijent i zdravstvo / KBF629 / 30P 20S 10V / 6 ects /
A. Mateljan Misiologija / KBF556 / 30 sati / 3 ects /
Ž. Tolić Povijest franjevačkog reda / KBF617 / 30 sati / 3 ects /

UTORAK: Izborni predmeti skupine  "B"

A. Akrap Dijaloška filozofija - Martin Buber / KBF584 / 30 sati / 3 ects /
J. Garmaz / J. Bulić Pedagogija duhovnih zvanja / KBF602 / 30 sati / 3 ects /
J. Mužić / A. Gašpar Engleski jezik teologije I. / KBF622 / 15P 15V / 3 ects /
Š. Bilokapić / Š. Markulin Gender teorija – antropološki izazov / KBF640 / 30 sati / 3 ects /
A.Jeličić Crkva i film / KBF641 / 30 sati / 3 ects /
I. Kešina Filozofija i prirodoznanstveno istraživanje / KBF531 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić /I. Urlić Glazbeni praktikum za katehezu i liturgijski pastoral / KBF642 / 30 sati / 3 ects /

Seminari

J.Garmaz / 
M. Prović
Inkluzivni pristup vjerskog odgoja djece s teškoćama u razvoju / KBS194 / 30 sati / 5 ects /
E. Punda Vjera: dar i iskustvo, spoznaja / KBS201 / 30 sati / 5 ects /
I. Žižić /
D. Volarević

Himni i antifone u Časoslovu rimskoga obreda / KBS202 / 30 sati / 5 ects /

J. Dukić

Splitsko-makarska biskupija za vrijeme Drugoga svjetskog rata. Dokumenti / KBS142 / 30 sati / 5 ects /

A. Vučković / B. Vidović Emocije / KBS205 / 30 sati / 5 ects /
A. Akrap/A. Rako Ženidbena privola / KBS185 / 30 sati / 5 ects /