Časopis Crkva u svijetu, je znanstveni časopis koji izdaje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Izdavač i Uredništvo časopisa ovim se pravilnikom oslanjaju na objavljene preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske sastavljenih prema uputi i smjernicama najbolje uredničke prakse za urednike znanstvenih časopisa Odbora za etiku izdavaštva (Committee on Publication Ethics - COPE). Pravilnikom se želi zajamčiti urednička odgovornost, poštenje, jednakost, zaštita privatnosti i transparentnost prilikom objavljivanja znanstvenih publikacija u časopisu Crkva u svijetu.

IZDAVAČ

Izdavač se obvezuje da će nastojati objavljivati godišnju nakladu časopisa unutar aktualne godine, te da će autore zaprimljenih članaka nastojati pravodobno obavijestiti o recezentskoj prosudbi dodijeljene kategorizacije rada te o vremenu u kojem će članak izaći.

UREDNIŠTVO

Zaprimanje i objavljivanje radova

Uredništvo se sastaje jednom mjesečno i raspravlja o pristiglim člancima i recenzijama.

Uredništvo odlučuje o znanstvenoj i teološkoj prikladnosti prijavljenih članaka za objavljivanje, prema definiranim metodološkim uvjetima. Svaki rad koji je poslan uredništvu za časopis, bit će uzet u obzir ukoliko udovoljava temeljnim metodološkim, znanstvenim i teološkim kriterijima koji su objavljeni u časopisu.

Nakon što je rad prihvaćen, uredništvo šalje članak na dvije anonimne recenzije. Recenzente odabire uredništvo pri čemu se uzimaju u obzir znanstvene kvalifikacije recenzenata, podudarnosti njihova znanja i istraživanja s područjem na kojem se temelji članak koji se upućuje u recenzentski postupak

Uredništvo vodi računa da recezent nije u „sukobu interesa“ s autorom prijavljenog članka.

Uredništvo se ne mora slagati s preporukama recenzenata te za vrijeme postupka objavljivanja može odbiti proslijediti rad na recenzije ukoliko utvrdi da rad ne zadovoljava definirane kriterije časopisa ili ako utvrdi da je riječ o znanstvenom nepoštenju ili pak o plagijatu.

Ukoliko recezent utvrdi da članak treba eventualnu doradu, članak se prosljeđuje autoru, ne otkrivajući ime recezenta.

Glavni urednik bira, na temelju prijedloga članova Uredništva, za recenzente dvije ili više osoba koje imaju odgovarajuće stručne kompetencije za ocjenjivanje rukopisa, daje im upute za provođenje recenzentskoga postupka navedene u posebnom dokumentu. Uredništvo snosi odgovornost za objektivnost recenzentskog postupka i njegovu pravovremenost.

U slučaju da je rukopis odbijen, Uredništvo je dužno autorima dostaviti jasno obrazloženje spomenute odluke.

Ako se u zaprimljenome rukopisu ili objavljenome radu otkriju bitnije pogreške ili netočni podatci, glavni urednik zatražit će od autora ispravljanje pogrešaka, odnosno priredit će i objaviti odgovarajući ispravak netočnoga navoda. Odbije li autor ispraviti uočene pogreške, glavni urednik može odlučiti povući iz časopisa sporni rad.

Povjerljivost zaprimanja članaka i recezentskog postupka

Jamči se povjerljivost prema svim autorima i njihovim radovima od trenutka zaprimanja rada do objave.

Uredništvo neće obavijestiti ni jednu drugu stranku, osim uredništva, o recenzentima koji su dodijeljeni, neće javno raspravljati o mogućim recenzentima koje namjeravaju angažirati u postupku recenziranja, a navedeni podaci neće biti dostupni svim drugim stranama koje sudjeluju u procesu objavljivanja.

Uredništvo također vodi računa da potencijalni recezent, u slučaju neprihvaćanja članka za recenziju ili nepravovremenog dostavljanja recenzije, drži neobjavljeni sadržaj u tajnosti.

Neobjavljeni materijali i članci koji su predani u časopis označavat će se posebnim numeričkim oznakama kako bi se sačuvala privatnost i anonimnost autora i dodijeljenih recenzenata.

Uredništvo ne smije za svoju osobnu korist upotrebljavati podatke iz zaprimljenih radova dok ti radovi ne postanu javno dostupni i neće na bilo koji način koristiti privilegirane informacije koje se nalaze u radovima.

Posebno će držati tajnim podatke do kojih je kroz svoja istraživanja došao autor.

Jednakost pristupa

Urednik će se prema svakom autoru odnositi jednako, neovisno o bilo kojim predrasudama utemeljenima na rasi, vjeri, spolu, rodu, godinama, političkoj opredijeljenosti ili geografskom porijeklu autora.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

AUTORI

Autori trebaju odgovarati za svoje intelektualno vlasništvo, te u članku detaljno navesti sve eventualne suautore na dostavljenom članku.

Autorstvo rada se odnosi na osobe koje su pridonijele nastanku rada. Autori koji su predali rad na objavu obvezuju se da su svi koji su navedeni kao autori rada sudjelovali u njegovoj izradi sa svim navedenim afilijacijama.

Autori su dužni voditi računa o znanstvenoj čestitosti te jamčiti da članak već nisu prethodno negdje objavljivali.

Autori se obvezuju predati autorski rad, pri čemu posebno moraju voditi računa o točnosti podataka, kao i referencama i osobama koje spominju u svom radu.

Autor se obvezuje da je napisao i predao izvorni rad. Ukoliko koristi tuđe podatke, riječi, izjave, citate, odnosno ukoliko prenosi tuđe riječi ili rečenice, obvezuje se na dosljedno citiranje.

Autor se obvezuje dostaviti izvorne rezultate istraživanja, uz prilagođene slike, grafove, tablice itd., kako bi se omogućila razvidnost recenzentima te olakšala priprema podataka prilikom objavljivanja.

Ukoliko rad donosi istraživanja koja se odnose na djecu ili društveno osjetljive skupine, autori se obvezuju da su se prilikom provedbe istraživanja pridržavali svih zakonskih propisa, kao i etičkih kodeksa, koji definiraju obveze i odgovornosti istraživača.

Autori moraju izbjegavati mogući sukob interesa bilo koje naravi, pogotovo onaj koji je mogao utjecati na rezultate njihova rada.

Ukoliko autor naknadno utvrdi veliku pogrešku u svom radu (npr. pogrešno citiranje, pogrešni podaci…), obvezan je u što kraćem roku o tome obavijestiti urednika neovisno o tome u kojoj se fazi objave nalazi sporni rad.

Autori se obvezuju ishoditi dozvolu od nositelja autorskih prava za objavljivanje ilustracija, fotografija, tablica i sličnih materijala zaštićenih zakonima o autorskim pravima. Materijale zaštićene autorskim pravima dopušteno je reproducirati jedino uz odgovarajuće dopuštenje.

Od autora se očekuje da na uredničke i recenzentske komentare reagira profesionalno i na vrijeme. Odluči li autor povući rukopis koji je već upućen u recenzentski postupak ili ne želi prihvatiti recenzentske sugestije nakon dovršenog recenzentskog postupka, dužan je o tome što prije obavijestiti glavnog urednika.

RECENZENTI

Recenzenti će, nakon prihvaćanja sudjelovanja u postupku recenziranja, u skladu s postojećim znanjima te uz što je više moguće objektivan postupak ocjene rada, pristupiti izradi recenzije.

Recenzent razmatra vrsnoću i predlaže kategoriju članka te bi li trebalo ili ne objaviti članak, a konačnu odluku o tome donose glavni urednik zajedno s Uredništvom.

Recenzentima se šalje recenzijski obrazac, u kojeg kasnije upisuju vlastitu procjenu rukopisa i u kojem predlažu njegovu kategorizaciju, i zaprimljeni rukopis. Ako odabrani recenzent nije u mogućnosti osobno vrednovati rad ili smatra da nije kvalificiran za recenziranje određenog rukopisa, dužan je o istome čim prije obavijestiti glavnog urednika. Nakon toga, članovi Uredništva predlažu drugog recenzenta. U postupku vrednovanja članka, osim domaćih recenzenata, sudjeluju i strani.

Recenzija treba biti objektivna i znanstveno utemeljena. Recenzenti kritički i konstruktivno procjenjuju zaprimljen rukopis te vlastite stavove, sugestije i komentare navode na jasan i konstruktivan način. Recenzenti su dužni upozoriti na relevantne objavljene radove koje su autori zaprimljenih rukopisa propustili navesti te skrenuti pozornost glavnome uredniku na moguće slučajeve plagiranja podataka, kršenja autorskih prava ili druge neprihvatljive postupke.

Ocjenjivanje rada ne smije se temeljiti na mjerilima koja nisu neposredno mjerodavna za objavljeni rad.

Ukoliko recenzent u bilo kojem trenutku procijeni kako ne posjeduje dovoljna znanja ili da neće uspijeti izvršiti povjererni mu zadatak u određenom vremenskom roku, da bi mogao nastaviti postupak recenziranja, dužan je o tome obavijestiti uredništvo u što kraćem roku.

Recenzenti ne smiju neposredno komunicirati s autorima ili im se otkriti, niti smiju širiti vijesti o istraživanju koje nije prošlo recenziju i nije objavljeno, kao ni upotrebljavati podatke iz istraživanja za vlastita istraživanja te su dužni postupati sa zaprimljenim rukopisima kao s povjerljivim dokumentima. Recenzent o postupku recenzije i temi članka za koji treba napisati recenziju neće davati javne informacije, odnosno neće o članku ili o podacima iz članka javno govoriti.

Recenzenti će posebno voditi računa o mogućem pogrešnom citiranju ili plagiranju podataka ili izjava koje se nalaze u članku te će o svakom takvom slučaju informirati urednika, na temelju jasno potkrijepljenih činjenica i podataka, izravnim uvidom i opisom navedenog.

Recenzenti će izbjegavati sukob interesa, a na poseban način bilo kakvu moguću povezanost s autorom ili institucijama koje su povezane s člankom.

Recenzenti ne smiju za svoje istraživanje rabiti podatke opisane u članku koji su dobili na recenziju.

Svaki rukopis ocjenjuje se nepristrano, na temelju intelektualnoga sadržaja te neovisno o rodu, rasi, državljanstvu i etničkoj pripadnosti svakoga pojedinoga autora kao i njegovim vjerskim, ideološkim ili političkim uvjerenjima, znanstvenoj tituli, institucionalnoj pripadnosti, ugledu u akademskoj zajednici i drugim sličnim određenjima.

Pin It