1. Crkva u svijetu

Crkva u svijetu je teološki časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu (humanističke znanosti, teologija, A1), koji izlazi u tiskanom i elektroničkom obliku (http://hrcak.srce.hr/crkva-u-svijetu) četiri puta godišnje, a objavljuje do sada neobjavljene izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove, izvješća i radove sa znanstvenih skupova, te osvrte i prikaze iz teoloških i teologiji srodnih znanosti. Radovi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Uredništvo pridržava pravo rad prilagoditi propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika.

“Crkva u svijetu” je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci.

2. Kategorizacija znanstvenih radova

Znanstveni radovi prije objave prolaze dvostruku slijepu recenziju. Pristigli rad recenziraju najmanje dva neovisna recenzenta specijalizirana u području rada, koje izabire uredništvo. Recenzenti rada ostaju nepoznati autorima i jedni drugima. Svaki recenzent dobiva anonimni rad i obrazac za recenziju, te ocjenjuje rad i predlaže kategoriju rada a obrazac recenzije vraća uredništvu. Recenzentski komentari i prijedlozi za poboljšanje, zajedno s opisom potrebnih ispravaka, šalju se autoru. Temeljem primljenih recenzija te eventualnih dopuna i ispravaka, uredništvo donosi konačnu odluku o objavljivanju i kategorizaciji rada, koji može biti:

Izvorni znanstveni rad (Original scientific paper) sadrži do sada neobjavljene rezultate izvornih istraživanja koji su izneseni tako da se mogu provjeriti, zajedno s analizama i izvorima.

Prethodno priopćenje (Preliminary communication) donosi sažeto nove rezultate znanstvenog istraživanja, koji zahtijevaju brzo objavljivanje, uz pretpostavku da će se kasnije objaviti cjeloviti rad.

Izlaganje na znanstvenome skupu (Conference paper), prethodno izneseno na skupu, može biti objavljeno u obliku cjelovitog članka, ako prije toga nije objavljeno. 

Pregledni članak (Review) je originalan, sažet prikaz nekog područja istraživanja ili njegova dijela u kojem autor sudjeluje, s vlastitim kritičkim osvrtom i prosudbom.

Stručni članak (Professional paper) informira i uvodi u problematiku struke bez pretenzija da bude plod znanstvenog istraživanja.

3. Metodološke upute:

Opseg znanstvenog rada treba biti od 16 do 32 autorske kartice (28.800 do 57.600 znakova s prazninama, uračunate bilješke te sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku). 

Sažetak na hrvatskom jeziku može imati najviše 15 redaka (900 znakova) a na engleskom najviše 30 redaka (1.800 znakova). Uz sažetak, u kojemu treba predstaviti sadržaj, metodologiju i rezultate rada, valja navesti do 5 ključnih riječi važnih za kategorizaciju rada. 

Bilješke se ispisuju na dnu stranice i označavaju se brojevima od 1 dalje kroz čitav tekst. Za citiranje i navođenje literature treba se držati sljedećih normi: 

Za knjige: Ime i Prezime autora /malim slovima/, Naslov (i podnaslov) /kurziv/, izdavač, mjesto izdanja, godina i stranice. Primjeri: Živko Kustić, Mali ključ povijesti Crkve u Hrvata, Glas Koncila, Zagreb, 1976., 199-200.; Ivan Pavao II., Veritatis splendor – Sjaj istine. Enciklika o nekim temeljnim pitanjima moralnog naučavanja Crkve, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1998., br. 3.

Za časopise: Ime i Prezime autora /malim slovima/, Naslov članka, Časopis /kurziv/, godište, godina (u zagradama), broj sveska, stranice. Primjer: Boris Beck, Aporije zbog kojih se biblijski prijevodi razlikuju, Crkva u svijetu 49 (2014.) 1, 19-38. Istu vrstu metodologije treba slijediti kod citiranja radova u zbornicima i sl.

Recenzije, osvrti i prikazi mogu biti u opsegu od 4 do 8 kartica (od 7.200 do 14.400 znakova s prazninama).

4. Autorska prava

Časopis Crkva u svijetu primjenjuje licencu Creative Commons Attribution 4.0 CC BY (http://creativecommons.org/licenses) na sve objavljene radove, koja dopušta korištenje, distribuciju i reprodukciju u bilo kojem mediju, pod uvjetom da je izvorni rad ispravno citiran. Autorska prava na objavljene radove zadržavaju autori. Autori također daju bilo kojoj trećoj strani pravo slobodnog korištenja članka, sve dok je sadržaj cjelovit i jasno su navedeni izvorni autori, pojedinosti o citatima i izdavač. Pojedinačni korisnici mogu pristupati, preuzimati, kopirati, prikazivati, prilagođavati i prevoditi rukopise objavljene u časopisu, pod uvjetom da nisu ugrožena intelektualna i moralna prava, ugled i integritet autora. Ako se sadržaj objavljenih rukopisa kopira, preuzima ili na drugi način ponovno koristi u istraživačke i obrazovne svrhe, poveznica na odgovarajući bibliografski citat (autori, naslov časopisa, naslov rukopisa, svezak, godina i brojevi stranica).

Ukoliko autor nije suglasan sa traženim dopunama i izmjenama, ima pravo povući rad. Autorima se ne isplaćuje naknada za objavljivanje rada. Autor objavljenog rada prima jedan besplatni broj tiskanog časopisa te svoj rad u elektroničkom obliku, u PDF formatu. 

Autor se obvezuje da rad ne objavljuje drugdje bez dopuštenja uredništva. Odgovornost za znanstvenu etičnost u istraživanjima i rezultatima rada snosi sam autor (usp. smjernice COPE, http://publicationethics.org).

Autor je, uz poslani rad, dužan dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, akademski stupanj (znanstveno zvanje), matični broj znanstvenika, puni naziv i adresu ustanove u kojoj je zaposlen, e-mail adresu.

Pin It