Održan prvi dio osmog međunarodnog seminara Tematski usmjerene interakcije „Unatoč svemu: otkrivam izvore živosti“ U suorganizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Međunarodnog Ruth Cohn Instituta za TCI u Austriji i splitske podružnice Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), od 8. do 10. siječnja 2021. godine održan je prvi dio osmog međunarodnog seminara Tematski usmjerene interakcije (TCI) pod nazivom „Unatoč svemu – otkrivam izvore živosti“.

Zbog aktualne situacije povezane s koronakrizom, cjelokupni program seminara održan je online, pod vodstvom peteročlanog tima kojeg su sačinjavali: Reingard Lange, mag. phil., ravnateljica Akademije za socijalni menadžment (ASOM) u Beču, licencirana instruktorica TCI-a, zatim prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, prof. dr. sc. Ante Vučković i dr. sc. Gina Šparada, sveučilišni nastavnici na KBF-u u Splitu te Sabina Marunčić, lic. theol., viša savjetnica za Vjeronauk pri AZOO-u.

Okvirna tema seminara koja se prvenstveno odnosi na stjecanje osobnih kompetencija obrađena je u devet radnih jedinica tijekom kojih je 25 sudionika koristeći različite oblike rada promišljalo i „živo učilo“ o ugroženost i izvorima živosti u svom životu, preprekama i putovima do osobnih psiholoških, duhovnih i inih resursa, o autonomiji i međuovisnosti, o upravljanju sobom te na poseban način, o potencijalu TCI-a kao cjelovitog koncepta za cjeloživotno učenje. Uz pomoć socijalnih oblika rada: rada u paru i rada u grupi, te uz pomoć digitalnih alata za suradničko učenje padleta i eduPada, kao i video materijala, sudionici su iz:

- metodičke kompetencije vježbali stvaranje poticajnog okruženja za učenje preko zoom platforme;

- iz društvene kompetencija sudionici su vježbali jasno i predmetno točno komunicirati, mijenjati perspektive i voditi grupe u online okruženju

- iz osobne kompetencije sudionici su vježbali samoorganizaciju i razvoj osobnosti te reflektirali o vlastitom osobno i profesionalnom profilu te dostupnim resursima za ostvarivanje istih;

- iz didaktičke kompetencije vježbali su poučavanje i komunikaciju iz perspektive TCI a s naglaskom na živo učenje u online okruženju.

Sadržajni naglasak seminara je bio na usvajanju sposobnosti samovođenja, inovativnosti i poznavanja uvjetovanosti u online okruženju.

Sadržajno seminar senzibilizira za resurse vlastite osobnosti kao i one iz okoline. Ojačava samo usmjeravanje, komunikacijske vještine i usmjeravanje na rješavanje problema u sučeljavanju s novim situacijama. Podiže svijest o mogućnostima stvaranja interaktivnog i cjeloživotnog učenja na distancu, na jeziku TCI tzv. „živog učenja“.

Sadržaj: Izvori živosti, prijetnje živosti i kako ih prevladati u vlastitom životu i radu, osobni obrasci i resursi, TCI kao podrška stvaranju živog učenja.

Pozitivna recepcija sudionika motivirala je organizatore na planiranje drugog dijela ovog seminara koji će se održati na Katoličkom bogoslovnom fakultetu od 18-20. lipnja 2021. godine.

| Tekst: Jadranka Garmaz, Sabina Marunčić |

Pin It