KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Treće elektroničke sjednice od 30. ožujka 2023. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ:

  1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste –voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj službe za poslijediplomske studije, tajnik ureda za međunarodnu suradnju) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka djelatnice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta.

Uvjeti za radno mjesto sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju KBF-a:

  • završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij teološkog ili pravnog smjera, odnosno stečena ista VSS prema prijašnjim propisima, društvenog ili humanističkog smjera;
  • tri godine radnog iskustva (isto se mora dokumentirati u prijavi);
  • poznavanje rada na osobnom računalu;
  • znanje jednog stranog jezika (prednost poznavanje engleskog jezika);
  • psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama;
  • probni rad šest mjeseci za radno mjesto I. vrste.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis, domovnicu, dokaz o stečenom traženomu stupnju obrazovanja, dokaze o radnom iskustvu: a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo; b) preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu, potvrde poslodavca i slične potvrde iz kojih je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la, uvjerenje nadležnoga suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), preporuku župnika za laike, odnosno preporuku mjerodavnih poglavara ukoliko se radi o redovničkim osobama.

Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku od 8 dana od dana objave natječaja u NN. Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi provjere poznavanja i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju, znanja stranog jezika te poznavanja rada na računalu. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu s čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat /kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dužan je dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaz a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju izričitu suglasnost da Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave se podnose na adresu: Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko-frankopanska 19, p.p. 329, HR – 21000 Split.

Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu

KLASA: 112-01/23-02/0001
URBROJ: 2181-203-01-01-23-0001

Pin It