KBF Split

Temeljem odluka Fakultetskog vijeća sa Šeste redovite sjednice od  09. ožujka 2023. KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU raspisuje NATJEČAJ:

  1. za zapošljavanje jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste docent, iz znanstvenog područja Humanističke znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Liturgika na Katedri liturgike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 
  2. za zapošljavanje jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste docent, iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstveno polje Psihologija i Teologija, na Katedri filozofije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj osim uvjeta navedenih u natječaju, moraju ispunjavati i opće uvjete propisane:  Zakonom o radu (NN br. 93/14 i 151/22), Zakonom visokom obrazovanju znanstvenoj djelatnosti (NN br. 119/2022), uvjete utvrđene odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 22/2017) te Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br. 28/17 do 111/22), posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Splitu  i  Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze. 

Uz potpisanu  prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti: 

  1. potpisani životopis, 
  2. »nihil obstat« svoga ordinarija, nihil obstat velikog kancelara
  3. domovnicu ili preslik  dokaza o državljanstvu neke druge države, 
  4. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u   zvanje i na radno mjesto prema natječaju; 
  5. opis nastavne i stručne djelatnosti, popis znanstvenih i stručnih radova 
  6. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje). 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu s čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa – Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. 

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21). 

 Popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. 

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave. 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju izričitu suglasnost da Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) i drugim pozitivnim propisima. 

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja u Narodnim novinama. 

Prijava na natječaj i dokazi o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u elektroničkom obliku na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Dokumentacija bi trebala biti dostavljena u jednom dokumentu. 

O rezultatima natječaja pristupnici istog će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Split, 20. travnja 2023. 

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu 

KLASA: 112-01/23-01/0001 
URBROJ: 2181-203-01-01-23-0003 

Pin It