Na Drugoj redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u ak. god. 2020./2021., održanoj dana 12. studenog 2020., pod točkom 8, , dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov, obzirom daje doc.dr.sc. Anti Akrapu istekao jednogodišnji mandat kao v.d. pročelnika Katedre kanonskog prava predložio je za doc. dr. sc. Željka Tolića kao novog v.d. pročelnika, jer se on jedini prijavio,

Na prijedlog Dekana, Fakultetskom vijeću da se doc. dr, sc Željka Tolića izabere kao v.d. pročelnika Katedre kanonskog prava na vrijeme od godinu dana, Fakultetsko vijeće, jednoglasno je donijelo 

ODLUKU

Izabire se doc. dr. sc. Željko Tolić, za vršitelja dužnosti pročelnika Katedre kanonskog prava na vrijeme od godinu dana.

Split, 12. studenog 2020.

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

KLASA: 003-05/20-03/0001
URBROJ: 2181-203-02-01-20-0157

Pin It