POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA MAGISTARA TEOLOGIJE I DIPLOMSKIH RADOVA OD RUJNA 2020. DO TRAVNJA 2021.

 1. Katarina BILIĆ PAVLINOVIĆ, diplomski rad, Sokratova obrana, smrt i poruka o besmrt-nosti duše, Filozofija, prof. dr. sc. Ivan Tadić
 2. Ana ĆERDIĆ, diplomski rad, Euharistijska pretvorba. Katoličko i pravoslavno tumače-nje, Dogmatsko bogoslovlje, prof. dr. sc. Ante Mateljan
 3. Božidar ĐUDERIJA, diplomski rad, Bratovština Svetoga Križa u splitskom predgrađu Veli Varoš, Crkvena povijest, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić
 4. Ante JELIĆ, diplomski rad, Pojam inkarnacije kao (ne)mogućnost teološkoga dijaloga kršćanstva i hinduizma, Temeljno bogoslovlje, prof. dr. sc. Anđelko Domazet
 5. Lovre JURAGA, diplomski rad, Otajstvo križa i smrti u himnima stožernih časova Velike subote, Liturgika, prof. dr. sc. Ivica Žižić / dr. sc. Domagoj Volarević
 6. Ivan KOLAK, diplomski rad, Augustinovo razumijevanje euharistije prema komentaru na Ivanovo evanđelje, Patrologija, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić
 7. Antonija KROKAR, diplomski rad, Tematski centrirana interakcija (TCI) prema Ruth C. Cohn u izazovima župne kateheze, Religiozna pedagogija i katehetika, prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
 8. Antonija LOZUŠIĆ, diplomski rad, Kontemplativni život u nauku sv. Ivana od Križa, Duhovno bogoslovlje, prof. dr. sc. Mladen Parlov
 9. Tomislav MANDURIĆ, diplomski rad, Fra Petar i fra Grga Martić u povijesti Posušja, Crkvena povijest, doc. dr. sc. Željko Tolić
 10. Ivan MATAS, diplomski rad, Radom do posvećenja po uzoru na sv. Josemariu Escriva, Duhovno bogoslovlje, prof. dr. sc. Mladen Parlov
 11. Antonela MATIJAŠ, diplomski rad, Antiohijski slučaj u poslanici Galaćanima (2,11-14), Sveto pismo Novoga zavjeta, prof. dr. sc. Marinko Vidović
 12. Ivana NOVOKMET, diplomski rad, Papinska služba i njena duhovna uloga u životu vjer-nika laika, Temeljno bogoslovlje, doc. dr. sc. Edvard Punda
 13. Ana PROLIĆ, diplomski rad, Postupak za proglašenje ženidbe ništavnom zbog utjeca-ja psihoza na valjanost privole, Kanonsko pravo, doc. dr. sc. Ante Akrap / mr. sc. Ante Rako
 14. Mateo SOLDIĆ, diplomski rad, Načelo supsidijarnosti u okviru socijalnoga nauka Crkve u pape Ivana Pavla II., Moralno bogoslovlje, izv. prof. dr. sc. Marijo Volarević
 15. Ivana STAPIĆ, diplomski rad, Inkluzija djece s Down sindromom u osnovnoškolski vje-ronauk, Religiozna pedagogija i katehetika, doc. dr. sc. Mihael Prović
 16. Marija TOMIČIĆ, diplomski rad, Tišina i iskustvo Boga, Filozofija, prof. dr. sc. Ante Vučković
 17. Marko TURČINOV, diplomski rad, Pojam „Boga ratnika“ u Staromu zavjetu, Sveto pismo Staroga zavjeta, doc. dr. sc. Domagoj Runje
 18. Matea ŽULJIĆ, diplomski rad, Negativni samoosjećaji, samoprihvaćanje i Božja ljubav, Psihologija religije, prof. dr. sc. Josip Mužić / dr. sc. Boris Vidović

POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA MAGISTARA KATEHETIKE I DIPLOMSKIH RADOVA OD RUJNA 2020. DO TRAVNJA 2021.

 1. Ana Marija BABAN, diplomski rad, Kristovo oproštenje na križu kao paradigma kršćan-skoga opraštanja, Temeljno bogoslovlje, doc. dr. sc. Edvard Punda
 2. Mario BRKOVIĆ, diplomski rad, Od staroga grijeha do novosti života. Neke simboličke slike Kristova otkupiteljskoga djela u Vazmenomu hvalospjevu, Liturgika, prof. dr. sc. Ivica Žižić / dr. sc. Domagoj Volarević
 3. Anđela ČIPČIĆ, diplomski rad, „Sveto Trojstvo Staroga zavjeta“. Simbolika ikone Andre-ja Rubljova, Liturgika, prof. dr. sc. Ivica Žižić / dr. sc. Domagoj Volarević
 4. Viktorija JERKOVIĆ, diplomski rad, Egzorcizam i molitve oslobođenja, Kršćanska duhov-nost, prof. dr. sc. Mladen Parlov
 5. Martina METER, diplomski rad, Kršćani pred izazovima patnje, Kršćanska duhovnost, prof. dr. sc. Mladen Parlov
 6. Marija MIJIĆ, diplomski rad, Bioetičko načelo ranjivosti u djelovanju sv. Vinka Paulsko-ga, Moralno bogoslovlje, doc. dr. sc. Ana Jeličić

POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA PRVOSTUPNIKA KATEHETIKE I ZAVRŠNIH RADOVA OD RUJNA 2020. DO Travnja 2021.

 1. Andrea BARAĆ, završni rad, Međureligijski i međukulturalni dijalog u naučavanju Katoličke Crkve, Temeljno bogoslovlje, prof. dr. sc. Anđelko Domazet
 2. Tea BOŽIĆ, završni rad, Nasilne metode komunističke partije prema Crkvi u Dalmaciji (1945.-1952.), Crkvena povijest, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić
 3. Nikolina FERDERBER, završni rad, Primjena logoterapijskoga pristupa u religioznosti adolescenata, Opća psihologija, prof. dr. sc. Ivan Tadić / dr. sc. Boris Vidović
 4. Ivona JURIĆ, završni rad, Ekumenizam od pape Pija X. do pape Pija XII. (1903.-1958.), Ekumensko bogoslovlje, doc. dr. sc. Ivan Macut
 5. Josipa KERO, završni rad, Ekumensko vijeće Crkava. Nastanak – svjetske konferencije – važnost za ekumenizam, Ekumensko bogoslovlje, doc. dr. sc. Ivan Macut
 6. Lorena LALIĆ, završni rad, Vjeronauk u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji (1945.-2020.), Crkvena povijest, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić
 7. Anđela MADUNIĆ, završni rad, Emocije zlostavljane djece i stav Crkve, Opća psihologi-ja, prof. dr. sc. Ivan Tadić / dr. sc. Boris Vidović
 8. Ivana MARINOVIĆ, završni rad, Obilježja vjerskoga odgoja djece s autizmom, Religio -zna pedagogija i katehetika, prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
 9. Marija Anđela MIKULIĆ, završni rad, Poziv kršćana na svetost u suvremenom društvu, Kršćanska duhovnost, prof. dr. sc. Mladen Parlov
 10. Katarina MUSTAĆ, završni rad, Kateheza predškolske dobi prema Montessori pedago-giji, Religiozna pedagogija i katehetika, prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
 11. Mia NOVAKOVIĆ, završni rad, Blažena Djevica Marija u časopisu Nova revija – vjeri i nauci (1992.-1941.), Temeljno bogoslovlje, doc. dr. sc. Ivan Macut
 12. Antonia SOLDIĆ, završni rad, Recepcija II. vatikanskoga koncila u spisima Željka Mar-dešića, Temeljno bogoslovlje, prof. dr. sc. Anđelko Domazet
 13. Anđela TEKLIĆ, završni rad, Komparativna analiza odabranih programa za odgoj vjere djece u izvanobiteljskim uvjetima, Religiozna pedagogija i katehetika, prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
Pin It