Studentski pravobranitelj

Studentski pravobranitelj je student koji, po dužnosti, brine o razvoju i provedbi studentskih prava i možeš mu se obratiti ako nisi upoznat\a sa svojim pravima ili misliš da je došlo do povrede tvojih prava.

Studentski pravobranitelj:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Fakulteta,
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
  • može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,
  • obavlja druge poslove utvrđene općim aktima Sveučilišta u Splitu.

Kontakt: Nikola Pavić


 

Pin It