POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA MAGISTARA TEOLOGIJE I DIPLOMSKIH RADOVA OD LIPNJA 2019. DO SRPNJA 2020.

 1. Mia ANTOŠ, diplomski rad, Katolički i pravoslavni pogled na ženidbu, Dogmatsko bogoslovlje, prof. dr. sc. Ante Mateljan
 2. Slaven ČEKO,diplomski rad, Jedinstveno Trojstvo. Teologija antifone svetkovine Pre-svetoga Trojstva II. večernje, Liturgika, dr. sc. Domagoj Volarević
 3. Mirna ĐEREK, diplomski rad, Josip Juraj Strossmayer i Prvi vatikanski sabor, Crkvena povijest, doc. dr. sc. Željko Tolić
 4. Mirna FRANIĆ,diplomski rad, Primjena logoterapije u pastoralnomu radu s mladima oboljelima od depresije, Psihologija, dr. sc. Boris Vidović
 5. Elizabeta GLASNOVIĆ,diplomski rad, Teološki osvrt na autogeni trening kod osoba s poremećajem depresije, Psihologija religije, dr. sc. Boris Vidović
 6. Petra HERCO, diplomski rad, Nauk posljednjih trojice papa o migracijama, Sociologija, prof. dr. sc. Josip Mužić
 7. Matej JERMELIĆ, diplomski rad, Ekumenske teme ‘Glasa Koncila’ od 1990. do 1999. godine, Ekumensko bogoslovlje, doc. dr. sc. Ivan Macut
 8. Roko KAŠTELAN, diplomski rad, Život i djelo don Jerka Barišića, Ekumensko bogoslov-lje, doc. dr. sc. Ivan Macut
 9. Lovro KRŽELJ, diplomski rad, Viđenje inkvizicije kod blaženoga Augustina Kažotića, Crkvena povijest, doc. dr. sc. Željko Tolić
 10. Tea KUZEK, diplomski rad, Vjera - osobno-odnosna stvarnost, Temeljno bogoslovlje, doc. dr. sc. Edvard Punda
 11. Marija MATANOVIĆ, diplomski rad, Poniznost u kršćanskoj duhovnosti, Duhovno bogoslovlje, prof. dr. sc. Mladen Parlov
 12. Marko OBRADOVIĆ, diplomski rad, „Jedinstvo u različitosti“ - mogući ekumenski model budućega jedinstva, Ekumensko bogoslovlje, doc. dr. sc. Ivan Macut
 13. Ivan ODRLJIN, diplomski rad, Krist - Vazmeni Jaganjac. Ikonografija i simbolizam jaga-njca u prvoj kršćanskoj umjetnosti, Liturgika, prof. dr. sc. Ivica Žižić
 14. Ivana PELIVAN, diplomski rad, Galileo Galilei - otac novovjekovne prirodoslovne zna-nosti i Katolička Crkva, Filozofija, prof. dr. sc. Ivan Kešina
 15. Ivo RASTOČIĆ, diplomski rad, Utjecaj platonizma na teološko-filozofsku misao Josepha Ratzingera - Benedikta XVI., Filozofija, doc. dr. sc. Ante Akrap
 16. Antonija ROCA, diplomski rad, Ustanova sakramenta euharistije, Dogmatsko bogos-lovlje, prof. dr. sc. Ante Mateljan
 17. Ilija SAULOVIĆ, diplomski rad, Inkluzija djece s posebnim potrebama s osvrtom na djecu s Majewski sindromom, Religiozna pedagogija i katehetika, doc. dr. sc. Mihael Prović
 18. Mirko ŠAKIĆ, diplomski rad, Neki vidovi ekleziologije Josepha Ratzingera s osvrtom na raspravu s Walterom Kasperom, Temeljno bogoslovlje, doc. dr. sc. Ivan Macut
 19. Nikola ŠAKIĆ, diplomski rad, Kristološke teze Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. kao modeli kršćanske antropologije, Dogmatsko bogoslovlje, doc. dr. sc. Edvard Punda
 20. Marijan ŠITUM, diplomski rad, Teološki koncept povijesti u misli Nikolaja Aleksandro-viča Berdjajeva, Temeljno bogoslovlje, doc. dr. sc. Edvard Punda
 21. Marija TOKIĆ, diplomski rad, Mješoviti brakovi u zakonodavstvu Katoličke Crkve, Kanonsko pravo, mr. sc. Ante Rako
 22. Marin TOKIĆ, diplomski rad, Friedrich Nietzsche: od dekadencije do nadčovjeka, Filo-zofija, prof. dr. sc. Ante Vučković
 23. Slavko VOLAREVIĆ, diplomski rad, Vjera i razum - s posebnim osvrtom na teologiju Josepha Ratzingera / Benedikta XVI., Temeljno bogoslovlje, prof. dr. sc. Anđelko Domazet

POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA MAGISTARA KATEHETIKE I DIPLOMSKIH RADOVA OD LIPNJA 2019. DO SRPNJA 2020.

 1. Paula BOGDAN, diplomski rad, Kateheza djece s poremećajem iz spektra autizma, Religiozna pedagogija i katehetika, doc. dr. sc. Mihael Prović
 2. Dijana BUDIMIR-BEKAN, diplomski rad, Prekretnice u odgoju i obrazovanju djece s intelektualnim teškoćama u odnosu na inkluzivni i vjerski odgoj, Religiozna pedagogija i katehetika, doc. dr. sc. Mihael Prović
 3. Matea ĆALETA, diplomski rad, Nemogućnost ostvarenja kršćanskoga poziva na ženid-bu kod osoba koje zbog razloga psihičke naravi ne mogu preuzeti ženidbene obveze, Kanonsko pravo, mr. sc. Ante Rako
 4. Josipa DUVNJAK, diplomski rad, Drama neplodnosti. Moralno (ne)prihvatljiva rješenja bračne neplodnosti, Moralno bogoslovlje, doc. dr. sc. Šimun Bilokapić
 5. Jure GUDELJ, diplomski rad, Don Frane Bulić i apostolicitet splitske Crkve, Crkvena povijest, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić
 6. Mila JERMELIĆ, diplomski rad, Prirodno planiranje obitelji, Moralno bogoslovlje, doc. dr. sc. Šimun Bilokapić
 7. Matea KLANAC, diplomski rad, Milosrđe kao put ostvarenja čovještva u misli Ivana Pavla II., Kršćanska duhovnost, prof. dr. sc. Mladen Parlov
 8. Jelena MADIR, diplomski rad, Likovno izražavanje u vjerskom odgoju i obrazovanju, Religiozna pedagogija i katehetika, prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
 9. Hana MARETIĆ, diplomski rad, Utjecaj obiteljskoga odgoja i vjere u prevenciji rizičnih ponašanja djece, Religiozna pedagogija i katehetika, prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
 10. Emilia VARKAŠ, diplomski rad, Pastoralna skrb djece s autizmom, Religiozna pedago-gija i katehetika, doc. dr. sc. Mihael Prović

POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA PRVOSTUPNIKA KATEHETIKE I ZAVRŠNIH RADOVA OD LIPNJA 2019. DO SRPNJA 2020.

 1. Iva BAŠIĆ, završni rad, Sveti Franjo Asiški zaštitnik ekologije i ekologista, Religiozna pedagogija i katehetika, prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
 2. Marina BOŠKOVIĆ, završni rad, Feminizam, rodna ideologija i Socijalni nauk Crkve o ženi, Moralno bogoslovlje, mr. sc. Šimun Markulin
 3. Ivan ČOTIĆ, završni rad, Pojam istine kod Josepha Ratzingera / Benedikta XVI., Temeljno bogoslovlje, doc. dr. sc. Edvard Punda
 4. Mirela DELONGA, završni rad, Sluga Božji o. Ante Gabrić na putu svetosti, Kršćanska duhovnost, prof. dr. sc. Mladen Parlov
 5. Anamarija GALIĆ, završni rad, Poimanje objave u Bibliji i Kur’anu, Temeljno bogoslov-lje, prof. dr. sc. Anđelko Domazet
 6. Magdalena KAŽIMIR, završni rad, Vojne i civilne žrtve likvidirane u Dalmaciji od komu-nističko-partizanske vojske nakon preuzimanja vlasti (1944.-1945.), Crkvena povijest, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić
 7. Petra MARUNČIĆ, završni rad, Odabrane katehetske propovijedi bl. Alojzija Stepinca (1941.-1946.), Religiozna pedagogija i katehetika, prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
 8. Mery MRAVAK, završni rad, Karitativno djelovanje blaženoga Alojzija Stepinca, Moralno bogoslovlje, doc. dr. sc. Ana Jeličić
 9. Matea POPOVIĆ, završni rad, Svijet kao izvor napasti, Kršćanska duhovnost, prof. dr. sc. Mladen Parlov
 10. Ana PRCE, završni rad, Postabortivni sindrom, Opća psihologija, dr. sc. Boris Vidović
 11. Iva ROSO, završni rad, Blažena Djevica Marija – uzor kršćanskoga življenja, Kršćanska duhovnost, prof. dr. sc. Mladen Parlov
Pin It