Sveučilište u Splitu

Na temelju članka 12. stavka l. Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu od 30. travnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik), donosim sljedeću ODLUKU:

 1. Raspisuje se natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentu pojedincu, skupini studenata, studentskom zboru, studentskoj udruzi ili drugoj studentskoj organizaciji Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2021./2022., a za postignuća u akademskoj godini 2020./2021. (uključujući i bivše studente sukladno članku 1. stavku 2. Pravilnika).
 2. Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 3. Prijave/prijedlozi se podnose najkasnije do 24. svibnja 2022. godine na Rektorat Sveučilišta u Splitu, Ured za administrativne poslove, pisarnicu i pismohranu (IV. kat) ili preporučenom poštom (s naznakom: za rektorovu nagradu) na adresu Sveučilište u Splitu, Ulica Ruđera Boškovića 31, 21 000 Split. Prijave/prijedlozi se mogu podnijeti i elektroničkim putem u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (s naznakom naslova - za rektorovu nagradu), isključivo s kvalificiranim elektroničkim potpisima i kvalificiranim elektroničkim pečatima tamo gdje su pečati potrebni (i za prijavu i sve druge priloge) svih i prijavitelja i predlagatelja i predloženika, a u kojem slučaju potvrde sastavnica/samostalnih studija koje se šalju prilogu elektroničnom poštom također moraju biti potpisane s kvalificiranim elektroničkim potpisom i pečatirane s kvalificiranim elektroničkim pečatom. Ako sastavnice/samostalni studiji nemaju sve tehničke pretpostavke za izdavanje takvih potvrda, potvrdu sastavnice prijavitelji i predlagatelji (s kvalificiranim elektroničkim potpisima svih prijavitelja i predlagatelja), mogu u e-mail-u priložiti i skeniranu s klasičnim pečatom i potpisom), ali je u tom slučaju sastavnica/samostalni studij dužna pobrinuti se da preko prijavitelja/predlagatelja/predloženika ili na drugi način odmah dostavi Sveučilištu i izvornik potvrde (u fizičkom obliku). Prijava podnesena elektroničkim putem smatra se podnesenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za slanje poruka. NAPOMENA PRIJAVITELJIMA/PREDLAGATELJIMA /PREDLOŽENICIMA: samo vlastoručno potpisana i pečatirana (gdje je pečat potreban), a bez kvalificiranog elektroničkog potpisa/kvalificiranog elektroničkog pečata pa skenirana pa na adresu elektroničke pošte poslana dokumentacija ne smatra se dostavom elektroničkim putem u smislu ovog Natječaja.
 4. Ako se student/i prijavljuje/predlaže za dodjelu dvije ili više vrsta rektorovih nagrada, za svaku od vrsta rektorove nagrade podnosi se posebna prijava/prijedlog.
 5. Prijava za RNI (Rektorova nagrada za izvrsnost) mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
 • obrazac RNI ispunjen i potpisan od strane studenta pojedinca
 • potvrdu fakulteta/akademije/sveučilišnog odjela/samostalnog studija o sljedećem (jedan dokument):
 1. vrsti, razini i godini studijskog programa (prva, druga, treća itd., u smislu čl. 30. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu) koju je student pohadao akademske godine 2020./2021. (računajući obvezne i izborne, ali ne i fakultativne kolegije)
 2. ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova u akademskoj godini 2020./2021. (računajući obvezne i izborne, ali ne i fakultativne kolegije)
 3. o prosjeku ocjena ostvarenom u akademskoj godini 2020./2021., normiranom s obzirom na ECTS bodove, zaokruženom na tri decimale (računajući obvezne i izborne, ali ne i fakultativne kolegije)
 • potvrde ili drugi odgovarajući dokazi o eventualnom ispunjavanju ostalih kvalifikacija iz članka 7. Pravilnika u akademskoj godini 2020./2021.
 1. U akademskoj godini 2021./2022. za postignuća u akademskoj godini 2020./2021. maksimalan broj RNI određuje se na način da RNI mogu dobiti najviše dva studenta sa svake sastavnice (studenti zajedničkih studija konkuriraju sa studentima one sastavnice kojaje nositelj studija) te najviše po jedan student sa svakog samostalnog studija.
 2. Prijedlog za RNZUR (Rektorova nagrada za studentski znanstveni ili umjetnički rad) mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
 • obrazac RNUZUR ispunjen i potpisan i od ovlaštenog predlagatelja i od (svih) predloženika potvrdu fakulteta/akademije/sveučilišnog odjela/samostalnog studija da su svi predloženici (barem dijelom) akademske godine 2020./2021. bili u statusu studenta Sveučilišta u Splitu
 • posebno potpisano obrazloženje ovlaštenog predlagatelja za postignuća u akademskoj godini 2020./2021.
 1. Prijedlog za RNPP (Rektorova nagrada za posebna postignuća), mora sadržavati sljedeću dokumentacij u:
 • obrazac RNPP ispunjen i potpisan od ovlaštenog predlagatelja i od (svih) predloženika ili dokaz o izričitom pristanku predloženika (ili drugi dokaz iz kojeg je razvidan izričit pristanak predloženika i privola predloženika u svezi zaštite osobnih podataka)
 • potvrdu fakulteta/akademije/sveučilišnog odjela/samostalnog studija da su svi predloženici (barem dijelom) akademske godine 2020./2021. ili tekuće akademske godine (iznimno) bili u statusu studenta Sveučilišta u Splitu
 • potpisano obrazloženje ovlaštenog predlagatelja za postignuća u akademskoj godini 2020./2021. ili tekuće akademske godine (iznimno)
 1. Pojedina vrsta Rektorove nagrade može se dobiti samo jednom (što kao dobitnike podrazumijeva i dobitnike RNI, RNZUR I RNPP te odgovarajuće rektorove nagrade po prijašnjim propisima).
 2. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 3. Odluka o dodjeli rektorove nagrade bit će objavljena na oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu i na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu (www.unist.hr) 8. lipnja 2022. godine te se neće dostavljati sudionicima na njihove adrese.
 4. Imenuje se Povjerenstvo za Rektorovu nagradu koje čine svi prorektori i glavni tajnik Sveučilišta u Splitu, a predsjedava mu po položaju prorektor nadležan za pravne poslove.
 5. Za dodatne informacije obratiti se Silviji Rančić, tel: 021 558-213, adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova Odluka objavljuje se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta, znanstveno/umjetničko-nastavnih i nastavnih tavnica te samostalnih studija.

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Sveučilišta uSplitu 10. svibnja 2022. godine te je istog dana stupila na snagu.

GLAVNI TAJNIK, Filip Klarić-Kukuz, mag. iur.

PRIVITCI:
- Pravilnik
- Obrazac RNI
- Obrazac RNUZR
- Obrazac RNPP


 

Pin It