Prije nego što recenzent započne s recenzentskim postupkom, potrebno je da se utvrdi nalazi li se u sukobu interesa s autorom članka te također potrebno je da se utvrdi spada li članak u područje njegove znanstvene specijalizacije. Nije dopušteno da recenzent bude mentor autora članka, sudionik na istom znanstvenom projektu, i sl. Ukoliko recenzent zataji postojanje bilo sukoba interesa ili pak da je mentor autora članka, i sl., uredništvo će pristiglu recenziju odbaciti kao nevaljanu te potražiti novog recenzenta.

Služba Božja objavljuje neobjavljene rukopise te ukoliko recenzent otkrije u svom postupku da je rukopis već objavljen ili u velikoj mjeri objavljen, potrebno je da o tome odmah obavijesti uredništvo časopisa.

Recenzent treba ukratko jasno i pregledno opisati rad te se treba osvrnuti na logičku strukturu, sadržajnu i jezičnu dorađenost članka.
Recenzent treba odgovoriti na sljedeća pitanja:

  1. Je li sadržaj članka primjeren profilu znanstvenog časopisa?
  2. Odgovara li naslov rada njegovu sadržaju?
  3. Jesu li radu potrebne dopune ili skraćivanja?
  4. Služi li se autor jezikom razumljivim čitateljima?
  5. Je li sažetak primjeren sadržaju?
  6. Jesu li točni citati i referencije?

Ako recenzent drži da se rad može objaviti, treba obvezno označite kategorizaciju članka:

  1. izvorni znanstveni rad (sadrži do sada neobjavljene rezultate izvornih istraživanja koji su izneseni tako da se mogu  provjeriti rezultati, analize i izvodi)
  2. prethodno priopćenje sa znanstvenog skupa (donosi sažeto nove rezultate znanstvenog istraživanja koji zahtijevaju brzo objavljivanje, uz pretpostavku da će se kasnije objaviti cjelovit rad)
  3. izlaganje na znanstvenom skupu (prethodno je referirano na takvom skupu te može biti objavljeno u obliku cjelovitog članka, ali samo ako nije prije toga bilo objavljeno u zborniku skupa)
  4. pregledni članak (originalan i sažet prikaz nekog područja istraživanja s vlastitim kritičkim osvrtom i prosudbom) 5. stručni članak (informira i uvodi u problematiku struke bez pretenzija da bude plod znanstvenog istraživanja, već mu je svrha širenje znanja)

Dodatne napomene:

Poželjni rok za izradu recenzije jest mjesec dana. Duljina teksta recenzije trebala bi biti maksimalno 2 autorske kartice teksta, osim ako recenzent iznimno procjeni da je potreba duža recenzija. Recenzenti mogu priložiti i komentiranu verziju izvornog teksta, koja će onda u dogovoru s recenzentom biti zajedno s tekstom recenzije poslana autoru članka.

Recenzijski postupak dvostrano je anoniman (double-blind review): identitet autora ostaje nepoznat do objavljivanja teksta (ukoliko rad zbog bilo kojeg razloga ne bude objavljen, uredništvo jamči anonimnost autora članka te će podatke o autoru čuvati u arhivi časopisa). Identitet recenzenata pojedinog teksta u pravilu se ne otkriva.  

Na koncu, konačnu odluku i ocjenu o kategoriji znanstvenog rada donosi uredništvo na prijedlog dvaju (ili više) recenzenata članka.

Pin It