Sveučilište u Splitu

Na temelju članka 25. stavaka 3. i 4. Statuta Sveučilišta u Splitu, u postupku izbora rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2022. godine do 30. rujna 2026. godine, a koji postupak je pokrenut po službenoj dužnosti, na 58. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj dana 12. siječnja 2022. godine pod točkom 3. dnevnog reda, donesena je sljedeća ODLUKA:

  1. Na temelju Izvješća Povjerenstva za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje od l. listopada 2022. godine do 30. rujna 2026. godine, klasa: 00308/21-05/1 1, ur. broj: 2181-202-3-01-21-42 od 7. siječnja 2022. godine (dalje: Izvješće Povjerenstva), Senat Sveučilišta u Splitu utvrđuje listu kandidata za izbor rektora za mandatno razdoblje od I. listopada 2022. godine do 30. rujna 2026. godine kako slijedi:
    1. Prof. dr. sc. Dragan Ljutić
  2. Ova Odluka i program rada kandidata javno će se objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica dana 12. siječnja 2022. godine te se smatra da su tog dana i objavljeni. Na temelju članka 25. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Splitu, ova Odluka i program rada kandidata javno se predstavljaju slijedećih 15 (petnaest) dana od dana objave ove Odluke odnosno zaključno do dana 27. siječnja 2022. godine.

Obrazloženje

Iz Izvješća Povjerenstva proizlazi daje Povjerenstvo zaprimilo do propisanog roka 29. prosinca 2021. godine prijedlog samo jednog kandidata:

1. Prof. dr. sc. Dragan Ljutić

Sukladno članku 23. stavku 2. Statuta Sveučilišta u Splitu kandidat za rektora se može predložiti sam, uz pisanu podrški najmanje 20 zaposlenika na Sveučilištu u Splitu u znanstveno-nastavnim / umjetničko-nastavnim zvanjima koji imaju ugovor o radu na Sveučilištu u Splitu. Kandidaturu predloženika profesora doktora znanosti Dragana Ljutića svojim je potpisima podržalo 93 zaposlenika Sveučilišta u Splitu, u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima.

Povjerenstvo je ocijenilo da gore navedeni kandidat ispunjava sve uvjete za izbor rektora Sveučilišta u Splitu propisane člankom 22. stavcima 1. i 2. Statuta Sveučilišta u Splitu, daje njegova kandidatura pravovremena, da je predložen od strane ovlaštenih subjekata u smislu članka 23. stavaka 2. i 3. Statuta Sveučilišta u Splitu te da je iste potpuna u smislu članka 25. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Splitu (kandidatova prijava sadrži: izjavu o kandidaturi i prihvaćanju iste, potvrdu o radnom odnosu, životopis, opis znanstvenog, nastavnog i stručnog rada te program rada) te je predložilo Senatu Sveučilišta u Splitu da utvrdi listu kandidata kako je to navedeno u izreci ove Odluke.

Na temelju Izvješća Povjerenstva te uvida u cjelokupnu dokumentaciju odlučeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se može podnijeti upravna tužba Upravnom sudu u Splitu u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

Split, 12. siječnja 2022. godine

KLASA: 029-03/01-22/01 
URBROJ: 2181-202-3-01-22-4

Pin It