KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća sa Druge redovite sjednice od 12. studenog 2020. te odluka sa Sedme redovite sjednice od 07. travnja 2022. Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ:

  1. za jednog izvršitelja(m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent u znanstvenom području Humanističke znanosti, znanstvenom polju Teologija, znanstvenoj grani pastoralna teologija na Katedri pastoralnoga bogoslovlja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. za jednog izvršitelja(m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području Humanističke znanosti, znanstvenom polju Teologija, znanstvenoj grani fundamentalna teologija na Katedri temeljnog bogoslovlja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  3. za jednog izvršitelja(m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorand u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstvenom polju psihologija, na Katedri filozofije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj osim uvjeta navedenih u natječaju, moraju ispunjavati i opće uvjete propisane:

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17), Uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN br. 106/06), odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NN br. 122/17),Pravilnikom Nacionalnog vijeća za znanost (NN 84/05),Pravilnikom o izboru u nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, Sveučilišta u Splitu, Statutom KBF-a u Splitu, Kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje, te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Uz potpisanu prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  1. potpisani životopis,
  2. »nihil obstat« svoga ordinarija (pristupnici klerici),
  3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  4. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema natječaju;
  5. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje).

Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na CD-u s natječajnom dokumentacijom (izvješća, popise radova i životopis). Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnici koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

Za pristupnike koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici: https://branitelji.gov.hr//zaposljavanje-843/843.

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su suglasni da Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu može prikupljati, koristiti te dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u službenom glasilu Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 69/17).

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pisano u zakonskom roku.

Prijave se podnose na adresu: Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko-frankopanska 19, p.p. 329, HR – 21000 Split.

Katolički bogoslovni fakultet

Sveučilišta u Splitu

NATJEČAJ [PDF]

Pin It