KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća sa  Sedme redovite sjednice od  07. travnja 2022. KBF u Splitu, raspisuje Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Knjižnice – ”voditelj odjeljka“) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka djelatnice sa rodiljnog dopusta.

Uvjeti za radno mjesto:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski ispit
  • najmanje pet godina rada u knjižnici
  • probni rad šest mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis, domovnicu, dokaz o stečenom traženomu stupnju obrazovanja, pisani dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje nadležnoga suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), preporuku župnika, odnosno mjerodavnih poglavara ukoliko se radi o redovničkim osobama.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe obaju spolova sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju izričitu suglasnost da Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) i drugim pozitivnim propisima.

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i/ili vještina za prijavljene pristupnike koji zadovoljavaju formalne uvjete navedene u natječaju, a bitne su za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili putem pošte na adresu: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu, Zrinsko frankopanska 19, 21000 Split, u omotnici s naznakom: »Za natječaj« 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Katolički bogoslovni fakultet

Sveučilišta u Splitu

Pin It