KLASA: 112-01/19-01/0005
URBROJ: 2181-203-01-01-19-0001

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Treće redovite sjednice, od 13. prosinca 2018. godine, odluke s Pete redovite sjednice od 14. veljače 2019. godine te odluke sa Šeste redovite sjednice od 14. ožujka 2019. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU

objavljuje

PONIŠTENJE   NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 32/2019 od 29. ožujka 2019. god. (broj oglasa u izdanju: 1926), na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, u sveučilišnom časopisu „Universitas“ za radno mjesto:

 • za izbor nastavnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane religiozne pedagogije i katehetike na Katedri religiozne pedagogije i katehetike na određeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

te raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:

 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redovitoga profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju teologije, znanstvenoj grani pastoralne teologije na Katedri pastoralnoga bogoslovlja, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 2. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom    zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redovitoga profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju teologije, znanstvenoj grani patristike i kršćanske književnosti, na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj pod rednim brojem 1., 2., osim uvjeta navedenih u natječaju, moraju ispunjavati i opće uvjete propisane:

 • Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17)
 • Uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN br. 106/06), odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NN br. 122/17)
 • Pravilnikom Nacionalnog vijeća za znanost (NN 84/05)
 • Statutom Sveučilišta u Splitu
 • Statutom KBF-a u Splitu
 • Kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Uz potpisanu prijavu za natječaj pod rednim brojem 1., 2., pristupnici su dužni priložiti:

 1. potpisani životopis,
 2. »nihil obstat« svoga ordinarija (pristupnici klerici),
 3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 4. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema natječaju;
 5. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje).

Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na CD-u s natječajnom dokumentacijom (izvješće, popis radova i životopis).

Natječaj za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2., traje 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

3. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (interni naziv: Glavni tajnik na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu);

Uvjeti:

 • završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij prava (građanskog ili crkvenog), odnosno završen isti dodiplomski studij prema prijašnjim propisima;
 • tri godine radnog iskustva u struci;
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • znanje jednog stranog jezika;
 • probni rad šest mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su za navedeno radno mjesto pod brojem 3. dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, domovnicu, dokaz o stečenom traženom stupnju obrazovanja, pisani dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), preporuku župnika, odnosno mjerodavnih poglavara ukoliko se radi o redovničkim osobama. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave. Pristupnici na natječaj bit će pozvani na usmeni razgovor, a po potrebi i na testiranje znanja.

Kandidati/kinje za sve gore raspisane natječaje, koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju izričitu suglasnost da Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave se podnose na adresu:

Sveučilište u Splitu,
Katolički bogoslovni fakultet,
Zrinsko-frankopanska 19, p.p. 329, HR – 21000 Split.


Katolički bogoslovni fakultet

Sveučilišta u Splitu

Pin It