Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Pete redovite sjednice u akademskoj godini 2020./2021. od 10. lipnja 2021. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje  natječaj

  • za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (interni naziv: Glavni tajnik), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

  • završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij prava (građanskog ili crkvenog), odnosno završen isti dodiplomski studij prema prijašnjim propisima;
  • tri godine radnog iskustva u struci;
  • poznavanje rada na osobnom računalu,
  • znanje jednog stranog jezika;
  • probni rad šest mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, domovnicu, dokaz o stečenom traženom stupnju obrazovanja, pisani dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), preporuku župnika,  odnosno mjerodavnih poglavara ukoliko se radi o redovničkim osobama.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja  trebaju predati u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe obaju spolova sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju izričitu suglasnost da Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) i drugim pozitivnim propisima.

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i/ili vještina za prijavljene pristupnike koji zadovoljavaju formalne uvjete navedene u natječaju, a bitne su za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili putem pošte  na adresu: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu, Zrinjsko frankopanska 19, 21000 Split, u omotnici s naznakom: »Za natječaj« .

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

KLASA: 112-01/21-02/0001

URBROJ: 2181-203-01-01-21-0001

 

Pin It