Sveučilište u Splitu

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu od 30. travnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić donosi ODLUKU:

 1. Raspisuje se Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentu pojedincu, skupini studenata, studentskom zboru, studentskoj udruzi ili drugoj studentskoj organizaciji Sveučilišta u Splitu u akademskoj godinu 2022./2023., a za postignuća u akademskoj godini 2021./2022. (uključujući i bivše studente sukladno članku 1. stavku 2. Pravilnika).
 2. Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 3. Prijave / prijedlozi se podnose najkasnije do 25. svibnja 2023. godine na Rektorat Sveučilišta u Splitu, Ured za administrativne poslove, pisarnicu i pismohranu (IV. kat) ili preporučenom poštom (s naznakom: "za rektorovu nagradu") na adresu: Sveučilište u Splitu, Ulica Ruđera Boškovića 31, 21000 Split. Prijave / prijedlozi se mogu podnijeti i elektroničkim putem u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (s naznakom naslova "za rektorovu nagradu"), isključivo s kvalificiranim elektroničkim potpisima i kvalificiranim elektroničkim pečatima tamo gdje su pečati potrebni (i za prijavu i sve druge priloge) svih i prijavitelja i predlagatelja i predloženika, a u kojem slučaju potvrde sastavnica / samostalnih studija koje se šalju u prilogu elektroničkom poštom također moraju biti potpisane s kvalificiranim elektroničkim potpisom i pečatirane s kvalificiranim elektroničkim pečatom. Ako sastavnice / samostalni studiji nemaju sve tehničke pretpostavke za izdavanje takvih potvrda, potvrdu sastavnice / samostalnog studija prijavitelji i predlagatelji (s kvalificiranim elektroničkim potpisima svih prijavitelja i predlagatelja) mogu u e-mailu priložiti i skeniranu s klasičnim pečatom i potpisom, ali je u tom slučaju sastavnica / samostalni studij dužna pobrinuti se da preko prijavitelja / predlagatelja / predloženika ili na drugi način odmah dostavi Sveučilištu u Splitu i izvornik potvrde (u fizičkom obliku). Prijava podnesena elektroničkim putem smatra se podnesenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za slanje poruka. NAPOMENA PRIJAVITELJIMA / PREDLAGATELJIMA / PREDLOŽENICIMA: samo vlastoručno potpisana i pečatirana (gdje je pečat potreban), a bez kvalificiranog elektroničkog potpisa / kvalificiranog elektroničkog pečata pa skenirana na adresu elektroničke pošte poslana dokumentacija, ne smatra se dostavom elektroničkim putem u smislu ovog Natječaja. 
 4. Ako se student/i prijavljuje / predlaže za dodjelu dvije ili više vrsta rektorovih nagrada, za svaku od vrsta rektorove nagrade podnosi se posebna prijava / prijedlog.

 5. Prijava za RNI (Rektorova nagrada za izvrsnost) mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

  - obrazac RNI ispunjen i potpisan od strane studenta pojedinca

  - potvrdu fakulteta / akademije / sveučilišnog odjela / samostalnog studija o sljedećem (jedan dokument):

  a) vrsti, razini i godini studijskog programa (prva, druga, treća itd., u smislu članka 30. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu) koju je student pohađao akademske godine 2021./2022. (računajući obvezne i izborne, ali ne i fakultativne kolegije)

  b) ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova u akademskoj godini 2021./2022. (računajući obvezne i izborne, ali ne i fakultativne kolegije)

  c) prosjeku ocjena ostvarenom u akademskoj godini 2021./2022., normiranom s obzirom na ECTS bodove, zaokruženom na tri decimale (računajući obvezne i izborne, ali ne i fakultativne kolegije)

  - potvrde ili drugi odgovarajući dokazi o eventualnom ispunjavanju ostalih kvalifikacija iz članka 7. Pravilnika u akademskoj godini 2021./ 2022.

 6. U akademskoj godini 2022.12023. za postignuća u akademskoj godini 2021./2022. maksimalan broj RNI određuje se na način da RNI mogu dobiti najviše dva studenta sa svake sastavnice Sveučilišta u Splitu (studenti zajedničkih studija konkuriraju sa studentima one sastavnice koja je nositelj studija) te najviše po jedan student svakog samostalnog studija Sveučilišta u Splitu. Split, 11. svibnja 2023. godine
 7. Prijedlog za RNZUR (Rektorova nagrada za studentski znanstveni ili umjetnički rad) mora sadržavati sljedeću dokumentaciju: -obrazac RNZUR ispunjen i potpisan i od ovlaštenog predlagatelja i od (svih) predloženika -potvrdu fakulteta / akademije / sveučilišnog odjela / samostalnog studija da su svi predloženici (barem dijelom) akademske godine 2021./2022. bili u statusu studenta Sveučilišta u Splitu -posebno potpisano obrazloženje ovlaštenog predlagatelja za postignuća u akademskoj godini 2021.12022.
 8. Prijedlog za RNPP (Rektorova nagrada za posebna postignuća) mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
  -obrazac RNPP ispunjen i potpisan od ovlaštenog predlagatelja i od (svih) predloženika ili dokaz o izričitom pristanku predloženika (ili drugi dokaz iz kojeg je razvidan izričiti pristanak predloženika i privola predloženika u svezi zaštite osobnih podataka)
  -potvrdu fakulteta / akademije / sveučilišnog odjela / samostalnog studija da su svi predloženici (barem dijelom) akademske godine 2021.12022. ili tekuće akademske godine (iznimno) bili u statusu studenta Sveučilišta u Splitu -potpisano obrazloženje ovlaštenog predlagatelja za postignuća u akademskoj godini 2021.12022. ili tekuće akademske godine (iznimno).
 9. Pojedina vrsta rektorove nagrade može se dobiti samo jednom (što kao dobitnike podrazumijeva i dobitnike RNI, RNZUR i RNPP te odgovarajuće rektorove nagrade po prijašnjim propisima).
 10. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 11. Odluka o dodjeli rektorove nagrade bit će objavljena na oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu i na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu (www.unist.hr) 7. lipnja 2023. godine te se neće dostavljati sudionicima Natječaja na njihove adrese.
 12. Imenuje se Povjerenstvo za Rektorovu nagradu koje čine svi prorektori i glavni tajnik Sveučilišta u Splitu, a predsjedava mu po položaju prorektor nadležan za pravne poslove.
 13. Za dodatne informacije obratiti se Silviji Rančić, tel: 021/558-213, adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 14. Ova Odluka objavljuje se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu, znanstveno / umjetničko-nastavnih i nastavnih sastavnica Sveučilišta u Splitu te samostalnih studija Sveučilišta u Splitu.

Split, 11. svibnja 2023. godine.

Prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu 12. svibnja 2023. godine te je istog dana stupila na snagu.

Filip Klarić-Kukuz, mag. iur., Glavni tajnik Sveučilišta

KLASA: 602-02/23-11/08
URBROJ: 2181-202-2-1-1

Sveučilišta u Splitu te svim samostalnim studijima Sveučilišta u Splitu (za objavu na njihovim oglasnim pločama i mrežnim stranicama), predsjedniku Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

PRIVITCI:

Pin It