Parcijalni izbori za SZ

Na temelju čl. 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007), te sukladno čl. 4. „Pravilnika o provedbi izbora za Studentski zbor KBF-a", donosim ODLUKU o raspisivanju parcijalnih izbora za članove i njihove zamjenike Studentskog zbora Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Parcijalni izbori će se održati 17. siječnja 2023. (utorak) u vremenu od 8,00 do 20,00 sati, na biračkim mjestima Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Parcijalni izbori za studentski zbor KBF-a provode se na temelju Odluke Studentskog zbora KBF-a (KLASA: 007-04/22-01/0002 UR.BROJ: 2181-203-05-01-22-0002) kojom se od dekana KBF-a traži raspisivanje parcijalnih izbora za upražnjena mjesta u Studentskom zboru KBF-a i to:

  • dva zamjenika člana koji u Studentskom zboru KBF-a predstavljaju zastupljenost studenata Integriranog FTS-a
  • tri člana i tri zamjenika člana koji u Studentskom zboru KBF-a predstavljaju zastupljenost studenata Preddiplomskog TKS-a
  • jedan član i zamjenik člana koji u Studentskom zboru KBF-a predstavljaju zastupljenost studenata Diplomskog TKS-a Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, dekan KBF-a

Split, 13. prosinca 2022.

KLASA: 007-04/22-03/0002
URBROJ: 2181-203-01-01-22-0012

Pin It