Na temelju zaključka Akreditacijskog savjeta o izmjenama i dopunama Uputa za sastavljanje samoanalize visokih učilišta u sastavu sveučilišta donesenih na 41. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine, a u vezi s člankom 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 45/09) i člankom 17. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine broj 24/2010) i člankom 7. Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (Narodne novine broj 83/10) te članka 22. i članka 44. stavka 2. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, ravnateljica Agencije dana 13. rujna 2013. godine donosi Upute za sastavljanje samoanalize visokih učilišta u sastavu sveučilišta.

Pin It