Na temelju odredbe članka 22. stavka 4. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 45/09), a po pozilivnoj akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 26. rujna 2014. godine (Klasa:602-04/13-04/0054; Ur. broj:355-02-04-14-6) donesenoj u postupku reakreditacije Katoličko bogoslovnog fakulleta Sveučilišta u Splitu, u akademskoj godlni 2013./2014., uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta Agencije, ministar znanosti obrazovanja i sporta izdalo je POTVRDU kojom se potvrđuje da Katoličko bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splilu ispunjava uvjete za obavljanje dijela djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti utvrađene odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosli i visokom obrazovanju (Narodne novinc, broj 45109), Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine. broj 24l10), Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelalnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (Narodne novine, broj 83/10) te Kriterija za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sastavu sveučilišta Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 29. lipnja 2011. godine (Klasa: 003-08/1142/0005; Urbroj: 355-02-04-11-B)

Pin It