Sveučilište u Splitu

Na Sveučilištu Splitu je na snazi Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu koji je donio Senat Sveučilišta u Splitu 24. rujna 2020. godine.

Sveučilište u Splitu ima namjeru donijeti novi Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu u Splitu, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 119/22.) i Statuta Sveučilišta u Splitu, temeljnog općeg akta našeg Sveučilišta koji je stupio na snagu 23. ožujka 2023. godine.

Ovim općim aktom uređuju se vrste i razine studija, nositelji studija, studijski programi, ustroj i izvedba studija na Sveučilištu u Splitu, organizacija nastave, načini provjere stečenih ishoda učenja, modeli studiranja s pravima i obvezama studenata koji pohađaju studijske programe koji se izvode na Sveučilištu u Splitu i druga pitanja od značaja za studiranje na Sveučilištu u Splitu.

Intencija je da Senat Sveučilišta u Splitu donese ovaj opći akt koji će se primjenjivati na sastavnice Sveučilišta u Splitu i samostalne studije Sveučilišta u Splitu od akademske godine 2024./2025. na dalje.

S obzirom na navedeno, Sveučilište u Splitu je izradilo Nacrt prijedloga Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Splitu.

Sveučilište u Splitu će u okviru procedure donošenja ovog općeg akta, imajući namjeru istaknuti zajedničku suradnju i odgovornost svih subjekata na Sveučilištu u Splitu, uključujući i njegove sastavnice, provesti savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Splitu.

Tijekom trajanja savjetovanja Nacrt prijedloga o studijima i studiranju na Sveučilištu u Splitu bit će dostupan sudionicima savjetovanja na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu.
Savjetovanje se provodi od 27. listopada 2023. do uključivo sa 10. studenog 2023. godine.

Prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt prijedloga Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Splitu dostavljaju se najkasnije do isteka gore naznačenog roka na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Subjekti na Sveučilištu u Splitu i njegovim sastavnicama se u savjetovanje uključuju javno, imenom i prezimenom (ako su fizičke osobe) ili nazivom ustanove (ako su pravne osobe) očitovanjima koja se daju putem e-adresa s domenom Sveučilišta u Splitu, sastavnice ili ustanove koja djeluje u sastavu Sveučilišta u Splitu (primjerice @unist.hr, @efst.hr, @ffst.hr, @pmfst.hr, @svkst.hr, @scst.hr), a ovisno o tome kojemu subjektu sudionik u raspravi pripada.

Očitovanja sudionika u postupku savjetovanja moraju biti jasna, precizna, sažeta, konkretna i moraju kumulativno sadržavati:

  1. preciznu naznaku odredbe nacrta prijedloga općeg akta na koje se ono odnosi
    (članak, stavak, točka),
  2. precizno objašnjenje s obrazloženjem zbog kojeg se traži prilagodba, izmjena, dopuna, brisanje, premještanje i slično konkretne odredbe,
  3. prijedlog normativnog izričaja čitave predmetne odredbe kako bi ona trebala glasiti prema shvaćanju sudionika savjetovanja.

Sveučilište u Splitu će na Intranetu svoje mrežne stranice na odgovarajući način objaviti sažeto objedinjeno obrazloženje na sva očitovanja sudionika u postupku savjetovanja.

Pin It