Pravna osnova i svrha prikupljanja podataka

Radi proizvodnje službene statistike Državni zavod za statistiku na temelju Uredbe (EU) br. 223/2009 o europskoj statistici i Zakona o službenoj statistici provodi statistička istraživanja koja se utvrđuju višegodišnjim Programom i Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske, koje donosi Hrvatski sabor. Radi provedbe tako utvrđenih statističkih istraživanja Državni zavod za statistiku ima pravo prikupljati podatke iz svih raspoloživih izvora.

Zaštita i pohrana prikupljenih podataka

Podaci koje Državni zavod za statistiku prikuplja radi provedbe statističkih istraživanja, ako se oni izravno ili neizravno mogu dovesti u vezu s Vama ili s pravnom ili fizičkom osobom za koju dajete podatke kao statističkom jedinicom, statistički su povjerljivi i službena su tajna. Prikupljenim podacima smijemo se koristiti isključivo za statističke svrhe i iskazivati ih u zbirnom obliku te se njima ne smijemo koristiti niti ih prosljeđivati drugim osobama ili tijelima radi utvrđivanja prava i obveza izvještajnih jedinica (kao što su upravne, pravne ili porezne svrhe) ili za provjeru izvještajnih jedinica. Osnovno pravilo službene statistike jest da podatke koje ste nam ustupili čuvamo i pohranjujemo u obliku koji ne omogućuje identifikaciju statističke jedinice, a obrasce u papirnatom obliku uništavamo nakon unosa i obrade podataka. Podatke koje ste nam ustupili čuvamo od zloupotrebe, krivotvorenja, otuđivanja i neovlaštenog otkrivanja. Službene osobe koje imaju pristup podacima koje ste nam ustupili, potpisuju izjavu 0 povjerljivosti kojom se obvezuju da će postupati u skladu s odredbama svih propisa 1 pravila koji se odnose na povjerljivost i zaštitu statističkih podataka i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja poslova službene statistike na temelju kojih su mogli imati pristup predmetnim statističkim podacima.

Primatelj i prijenos podataka

Kako bismo Vas što manje opterećivali pri provedbi statističkih istraživanja, a istodobno zadovoljili sve potrebe za proizvodnjom službene statistike, podatke koje ste nam ustupili možemo dati na korištenje drugim tijelima koja također proizvode službenu statistiku (nositeljima službene statistike) i Eurostatu kao glavnome statističkom uredu Europske unije, ali samo pod uvjetom daje to potrebno za učinkovit razvoj, proizvodnju, diseminaciju ili za povećanje kvalitete službene statistike iz njihova djelokruga. Spomenuta tijela također su obveznici svih propisa i pravila statističke povjerljivosti te se prenesenim podacima mogu koristiti isključivo za statističke svrhe. Državni zavod za statistiku može, na temelju pisanog zahtjeva, znanstvenicima i znanstvenim organizacijama koji provode statističke analize za znanstvene svrhe omogućiti pristup samo onim podacima koji ne omogućuju izravnu identifikaciju statističke jedinice. Državni zavod za statistiku, kao i druga tijela koja proizvode službenu statistiku, te znanstvenici i znanstvene organizacije kojima se ustupe podaci, dužni su poduzeti sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere za fizičku i logičku zaštitu podataka.

Posljedice nedostave podataka

Kako bi se omogućila proizvodnja i kvaliteta službenih statističkih podataka, Zakonom o službenoj statistici propisane su novčane kazne za pravne/fizičke osobe te odgovorne osobe u pravnim osobama ako Državnom zavodu za statistiku ne dostave točne, potpune i ažurne podatke za potrebe službene statistike.

Prava davatelja podataka

Odredbom članka 33. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18.), a na temelju odredbe članka 89. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), propisano je odstupanje od određenih prava utvrđenih odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka kojima se ograničava pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak osobnih podataka, pravo na ograničenje obrade osobnih podataka i pravo na prigovor na obradu osobnih podataka, kako bi se omogućila proizvodnja službene statistike, ali istodobno omogućilo i ostvarivanje Vaših prava u najvećoj mogućoj mjeri.

Državni zavod za statistiku

Pin It