Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), te članka 12. st.3. Statuta  Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu (dalje u  tekstu: dekan) donosi PROCEDURU O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 

NABAVA ZA ROBU I USLUGE, ODNOSNO RADOVE NA KOJE SE NE  PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI 

Članak 1. 

Ovom Procedurom uređuju se pravila, uvjeti i postupak na koje se prema odredbama čl. 12. Zakon o  javnoj nabavi ne primjenjuje na nabavu: 

  1. robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od  200.000,00 kn 
  2. radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn 

Sva nabava robe, usluga i radova do propisanih vrijednosti je jednostavna nabava.  

Pod procijenjenom vrijednošću nabave u smislu ove procedure podrazumijeva se ukupna nabava bez  PDV-a. 

Članak 2. 

Za nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 100.000,00 kuna, odnosno radova  do 150.000,00 kuna neće se primjenjivati ova procedura. Takva nabava će se provoditi izdavanjem  narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru  naručitelja. 

Članak 3. 

Kod nabave specifičnih usluga (konzultantske usluge, usluge stručnog nadzora prilikom  izvođenja radova, odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, usluge obrazovanja, poštanske usluge,  zdravstvene usluge, usluge avionskog prijevoza, hotelske usluge, restoranske usluge i sl.) te nabave kod  kojih je iznimno važna žurnost radi hitnih intervencija, dekan će donijeti odluku o načinu nabave. 

Za nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 odnosno radova procijenjene  vrijednosti iznad 500.000,00 kuna primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.  

Članak 4. 

U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga osim ove procedure, obvezno je  primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte koji se odnose na pojedini  predmet nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o prostornom  uređenju i gradnji i dr.) 

Članak 5. 

Prilikom provođenja jednostavne nabave naručitelj je obvezan poštovati načelo slobode  kretanja, načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo  uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. 

Članak 6.

Na pitanja o sukobu interesa u postupcima uređenim ovom procedurom, na odgovarajući  način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi. 

Članak 7

Postupak jednostavne nabave pokreće se pod uvjetom da su planirana i osigurana financijska sredstva. Nabave za sve vrijednosti vrše se podnošenjem zahtjeva za nabavu (u prilogu ove procedure). 

Članak 8. 

Nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave preko 100.000,00 kuna, odnosno radova  preko 150.000,00 kuna naručitelj provodi pozivom na dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska  subjekta po vlastitom izboru. Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve potrebne podatke koji  gospodarskom subjektu omogućuju izradu ponude. Poziv za ponudu može biti upućen elektroničkim  putem, izravnim kontaktom ili objavom na mrežnim stranicama Fakulteta. 

Rok za dostavu ponuda ne smije biti duži od 15 dana od dana upućivanja poziva.  Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima  naručitelja. 

Članak 9. 

Prikupljene ponude dekan šalje Povjerenstvu za materijalno-financijsko poslovanje KBF-a (dalje u tekstu: Povjerenstvo) koje uspoređuje pristigle ponude i bira najpovoljniju.  Povjerenstvo u pisanom obliku sastavlja zapisnik o pristiglim ponudama unutar kojeg je i  njihove mišljenje koja ponuda je najpovoljnija. 

Temeljni kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Zapisnik se podnosi Fakultetskom vijeću Katolički bogoslovnog fakulteta u Splitu (dalje u  tekstu: Fakultetsko vijeće) koje na sjednici o njemu glasuje. Ako Fakultetsko vijeće većinom glasova  usvoji zapisnik Povjerenstva o najpovoljnijem ponuditelju, dekan donosi odluku o potpisivanju ugovora  s odabranim gospodarskim subjektom. 

Članak 10. 

Dekan može poništiti postupak nabave ako postanu poznate neke okolnosti zbog kojih ne bi  uopće došlo do poziva za ponude ili okolnosti koje bi da su bile poznate ranije dovele do različitog  poziva za dostavu ponuda. 

Članak 11. 

Izuzeća određena Zakonom o javnoj nabavi primjenjuju se na odgovarajući način i na jednostavnu  nabavu. 

Članak 12.

Ova procedura stupa na snagu danom objave na web stranici KBF-a. 

Stupanjem na snagu ove Procedure prestaje važiti „Procedura o provedbi nabave bagatelne  vrijednosti“ od 01. 06. 2020. 

Split, 05.10.2021.

| Kl: 003-05/21-01/0001 | Ur. br: 2181-203-01-01/1-21-0012 | Dekan KBF-a, prof. dr. sc. Mladen Parlov | Procedura i obrazac [pdf] |

 

Pin It