Na Četvrtoj izvanrednoj sjednici Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu ak. god. 2020./2021., održanoj 14. svibnja 2021. usvojeni su sljedeći obrasci izjava vezani uz objavu licencijatskog i doktorskog rada na poslijediplomskim studijskim programima te uz njihovu objavu u digitalnom repozitoriju KBF-a:

  1. Izjava o akademskoj čestitosti
  2. Izjava — dopuštenje autora za objavu licencijatskog / doktorskog rada;
  3. Izjava mentora o istovjetnosti tiskanog i digitalnog rada;
  4. Izjava studenta o istovjetnosti tiskanog i digitalnog rada.

Prema Statutu Sveučilišta u Splitu (Uvjeti za završetak studija, članak 84.) i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH i 60/15 – Odluka USRH i 131/17), članak 83., stavak 11. i 12. sveučilišta i fakulteti dužni su završne radove studija i doktorske disertacije trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta.

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu je 2015. godine sukladno tome podnio zahtjev za otvaranje digitalnog repozitorija u sustavu Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija (DABAR), preuzimajući time prava i obveze koje proistječu iz Pravilnika sustava DABAR, članak 12: „Vlasnik repozitorija isključivo je nadležan i odgovoran za postupanje sukladno propisima koji štite prava intelektualnog vlasništva autora, korisnika i trećih osoba.“

| Odluka FV o usvajanju obrazaca vezanih uz objavu licencijatskog i doktorskog rada objavu licencijatskog i doktorskog rada | Digitalni repozitorij KBF-a |

Pin It