Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu od 30. travnja 2021. objavljen je pročišćeni tekst Statuta Svečilišta u Splitu sa svim izmjenama i dopunama, koji je objavljen 11. ožujka 2021. na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveuičilišta u Splitu. | Statut Sveučilišta u Splitu | Više |

Pin It