Na I. izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća KBF-a u ak. god. 2019./2020., održanoj 30. rujna 2019., Fakultetsko je vijeće jednoglasno usvojilo izmjene i dopune Statuta KBF-a koje su imale za cilj usklađivanje Statuta s apostolskom konstitucijom Veritatis gaudium te Provedbenim odredbama Kongregacije za katolički odgoj za vjerno provodenje apostolske konstitucije Veritatis gaudium. Kongregacija za katolički odgoj potvrdila je izmjene i dopune 21. rujna 2020. (Prot. N. 388/2020), a potom ih je potvrdio i Senat Sveučilišta u Splitu na svojoj 36 sjednici, održanoj 29. listopada 2020. (Klasa: 003-08/19-05/00036; Urbroj: 2181-202-03-01-20-0020).

Izmjene i dopune Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, usvojene na Šestoj redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u akad. god. 2020./21., održanoj 9. srpnja 2021., potvrdila je Kongregacija za katolički odgoj, 27. srpnja 2021. (Prot.N. 388/2020.), te Senat Sveučilišta u Splitu, na svojoj 53. sjednici, održanoj 29. rujna 2021. (Klasa: 003-08/21-05/08; Urbroj: 2181-202-3-01-21-17).

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan | Statut KBF-a

Pin It