Sveučilište u Splitu

Objavljen je  NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2021./2022.

I. OSNOVNO

 1. Ovim Natječajem (u daljnjem tekstu: Natječaj) određuju se uvjeti prijave i upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija na Sveučilište u Splitu u statusu redovitih i izvanrednih studenata u akademsku godinu 2021./2022.
 2. Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
 3. Razredbeni postupak za upis provodi se na način naveden na mrežnoj stranici www. postani-student.hr.
 4. Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju, u pravilu, ovisno o broju postignutih bodova u razredbenom postupku iz točke 3.
 5. Pravo prednosti u smislu upisa na studij u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da polože državnu maturu (osim ako u posebnom dijelu natječaja nije drugačije propisano odnosno ako ne postoji poseban razredbeni postupak i bodovni prag) te zadovolje eventualne dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti, ostvaruju:
  • hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata
  • hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskoga rata
  • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i 100%-tnih HRVI Domovinskoga rata I. skupine
  • djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19; u daljnjem tekstu: Zakon)
  • djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona
  • djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona
  • osobe sa 60 % i više tjelesnog oštećenja (prema „Rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje“)
  • osobe s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma - Listi I (prema Nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom)
 6. Potvrde kojima se dokazuje pripadnost jednoj od kategorija iz točke 5. moraju biti izdane u Republici Hrvatskoj i dostavljaju se (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) najkasnije do roka navedenog u kalendaru, zasebno za svaki upisni rok, isključivo preporučenom poštom.
 7. Potvrde iz točke 6. dostavljaju se na adresu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb.
 8. Temeljem potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Splitu od 6. svibnja 2019., Senat Sveučilišta u Splitu donosi Odluku o kriterijima za upis u posebnoj kvoti na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Splitu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, u akademskoj godini 2021./2022. Navedena odluka odnosi se na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): - na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (hrvatska manjina) - na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke (hrvatsko iseljeništvo/dijaspora). Prijavu, razredbeni postupak te rangiranje ovih kandidata provode sastavnice Sveučilišta.
 9. Točke 1. - 8. su valjane, osim ako na gore naznačenim mrežnim stranicama ili drugim relevantnim informacijskim platformama nisu ili ne budu navedena drugačija proceduralna uputstva nadležnih tijela.

II. PRIJAVE ZA UPIS I RAZREDBENI POSTUPAK

 1. Prijave za upis na studij obavljaju se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr putem koje se pristupa Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta (NISpVU), sustavu pomoću kojeg kandidati prijavljuju polaganje ispita državne mature i prijavljuju se za upis na odabrane studije.
 2. Za pristupnike koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj u šk. god. 2020./2021. dokumente i podatke u sustav NISpVU unosi Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu dužni su Središnjem prijavnom uredu predati traženu dokumentaciju radi upisa podataka u sustav NISpVU (https://www.studij.hr/sve-o-prijavama).
 3. Svi su pristupnici dužni provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje.
 4. Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na pojedine studije Sveučilišta u Splitu provode sastavnice/samostalni studiji Sveučilišta u Splitu prema uvjetima u Posebnom dijelu Natječaja. Prijavu za dodatne provjere posebnih znanja vještina i sposobnosti kandidati su, osim u NISpVU sustavu (putem stranice www.postani-student.hr), obvezni podnijeti i izravno sastavnici/samostalnom studiju Sveučilišta u Splitu.
 5. Rezultate državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis na pojedine studije prema uvjetima u Posebnom dijelu Natječaja, unosi u NISpVU Središnji prijavni ured. Podatke o gradskim, županijskim, ostalim međunarodnim natjecanjima i svim ostalim natjecanjima koja vrednuju neke sastavnice/samostalni studiji Sveučilišta u Splitu, u sustav unose same sastavnice/samostalni studiji Sveučilišta u Splitu. Pristupnici su dužni dokaze o sudjelovanjima na istima dostaviti sastavnicama/samostalnim studijima do propisanog roka.
 6. Točke 1. - 5. važe, osim ako na gore naznačenim mrežnim stranicama ili drugim relevantnim platformama nisu ili ne budu navedena drugačija proceduralna uputstva nadležnih tijela.

III. TROŠKOVI DODATNIH PROVJERA ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Sastavnice/samostalni studiji Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2021./2022. svojim aktima propisuju iznose troškova koje studenti plaćaju za eventualne dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti, što se navodi u Posebnom dijelu Natječaja.

IV. PARTICIPACIJA STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA/ŠKOLARINA

 1. Pitanja participacije studenata u troškovima studija/školarina uređena su Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu KLASA: 003-08/19-05/00032, URBROJ: 2181-202-03-01-20-0004, od 16. srpnja 2020. godine, čiji tekst je sastavni dio Natječaja.
 2. Studenti posebnih studija koji se u potpunosti izvode na engleskom jeziku te izvanredni studenti plaćaju posebne iznose participacije/školarine sukladno aktima sastavnica /samostalnih studija Sveučilišta u Splitu što se navodi u Posebnom dijelu Natječaja.

V. UPISI 

Na natječaj za upis Integriranoga sveučilišnog filozofsko-teološkog studija i Preddiplomskoga sveučilišnog teološko-katehetskog studija mogu se prijaviti pristupnici koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu i nalaze se na rang listi Središnjega prijavnog ureda.

Upisu u prvu godinu mogu pristupiti osobe koje su, osim potrebnih bodova s rang-liste, ispunili i druge uvjete:

 1. ako su stekli dovoljan broj bodova na motivacijskomu razgovoru na KBF-u i uspješno položili dodatnu provjeru znanja iz Katoličkoga vjeronauka za pristupnike koji ga nisu pohađali u srednjoj školi,
 2. pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.
 3. za upis u prvu godinu obaju studija pristupnici su dužni osobno priložiti sljedeće dokumente u Studentsku službu KBF-a:
  • krsni list i preporuka ordinarija ili župnika
  • dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (preslika svjedodžbi za sva 4 razreda srednje škole i svjedodžbu o položenoj državnoj maturi)
  • jedna fotografija veličine 35mm x 45mm
  • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala). Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba donijeti potvrdu o prebivalištu.
  • uvjerenje o položenomu izbornom ispitu, ako su ga polagali,
  • dokaz kojim se potvrđuje uplata upisnine u iznosu od 400,00 kn
  • Uplatnica se ispunjava na slijedeći način:
   Uplatitelj: Ime i prezime
   Primatelj: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
   IBAN: HR9324070001100061993
   Model: HR 02 Poziv na broj odobrenja: OIB
   Opis plaćanja: Troškovi upisa
   Iznos: 400,00 kuna

Upis pristupnika bit će:

 • ljetni rok: 23. srpnja 2021. godine u 10.00 sati,
 • jesenski rok: 20. rujna 2021. godine u 10.00 sati.

VI. UPISNINA

Studenti plaćaju upisninu u iznosu od 400,00 kn.

Upisne kvote za akademsku godinu 2021./2022.

 • Preddiplomski Teološko katehetski studij: 22 + 2 (kvota za hrvatske iseljenike) = 24
 • Integrirani preddiplomski i diplomski studij Filozofsko - teološki studij: 32 + 2 (kvota za hrvatske iseljenike) = 24

| Doc.dr.sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu | Natječaj Odluka o participaciji studenata u troškovima studija za akad.god. 2019./20., 2020./.21 i 2021./22. | Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH u akad. god. 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. |

Pin It