KBF Split

Temeljem odluka sa Fakultetskog vijeća sa Prve  redovite sjednice  od  13. listopada 2022.  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ 

  1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području Humanističke znanosti, znanstvenom polju Teologija, znanstvenoj grani patristika i kršćanska književnost na Katedri Povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu;
  1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor I. izbor, u znanstvenom području Humanističke znanosti, znanstvenom polju Teologija, znanstvenoj grani crkvena povijest  na Katedri Crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj osim uvjeta navedenih u natječaju, moraju ispunjavati i opće uvjete propisane:

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN119/2022), Uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN br.106/06), odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NNbr.122/17), Statutom KBF-a u Splitu, Kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje, te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

 Uz potpisanu  prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  1. potpisani životopis,
  2. »nihil obstat« svoga ordinarija (pristupnici klerici),
  3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  4. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema natječaju;
  5. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje).

Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na CD-u s natječajnom dokumentacijom (izvješća, popise radova i životopis).

Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu s čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat /kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dužan je dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaz a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Natječaj traje 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju izričitu suglasnost da Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave se podnose na adresu: Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko-frankopanska 19, p.p. 329, HR – 21000 Split.

Split, 08. studenog 2022.

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

KLASA: 112-01/22-01/0012
URBROJ: 2181-203-01-01-22-0003

 

 

Pin It