KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća sa Osme redovite sjednice od  09. lipnja 2022. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Knjižnice – ”voditelj odjeljka“) na određeno  vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka djelatnice sa rodiljnog dopusta.

Uvjeti za radno mjesto:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski ispit
  • najmanje pet godina rada u knjižnici
  • probni rad šest mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis, domovnicu, dokaz o stečenom traženomu stupnju obrazovanja, pisani dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje nadležnoga suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), preporuku župnika za laike/civile, odnosno mjerodavnih poglavara ukoliko se radi o redovničkim osobama.

Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu s čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat /kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dužan je dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaz a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i/ili vještina za prijavljene pristupnike koji         zadovoljavaju formalne uvjete navedene u natječaju, a bitne su za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje. Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili putem pošte  na adresu: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu, Zrinsko frankopanska 19, 21000 Split, u omotnici s naznakom: »Za natječaj« .

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/22-02/0003
URBROJ: 2181-203-01-01-22-0001

 

Pin It