Na temelju čl. 11. Pravilnika o radu upravnih tijela Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov je sazvao Elektroničku sjednicu Fakultetskog (Klasa: 003-08/20-06/0001: Urbroj: 2181-203-01-01-20-0008), 18. ožujka 2020.godine, zbog žurnosti predmeta o kojem je trebalo donijeti odluku.

Predmet žurnosti je raspisivanje internog natječaja za glavnog urednika časopisa „Crkva u svijetu“. Naime, dosadašnjem glavnom uredniku 26. ožujka 2020. istječe petogodišnji mandat. Budući da će u svibnju biti proslava Dana Fakulteta, odnosno ne će biti redovite sjednice Fakultetskog vijeća, novog urednika treba izabrati na sjednici Fakultetskog vijeća u travnju, kako bi se uspostavio kontinuitet u radu časopisa.

Elektronička sjednica je održana od 18. ožujka do 20. ožujka 2020., do 16 sati.

Natpolovičnom većinom glasova dobivenih elektroničkim glasovanjem donesena je odluka da se 27. ožujka 2020. raspiše interni natječaj za glavnog urednika časopisa „Crkva u svijetu“.

| Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan | Odluka

Pin It