Na temelju čl. 10. Pravilnika o radu upravnih tijela Katoličkoga bogoslovnog fakultela Sveučilišta u Splitu, zbog žurnosti predmeta, sazivam Prvu izvanrednu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2019./2020., koja će se održati u ponedjeljak, 30. rujna 2019., s početkom u 11.15 sati u profesorskoj zbornici KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:
 1.  Izbor prodekana
  a. Prodekan za znanost
  b. Prodekan za nastavu
 2. Natječaj na Katedri kanonskoga prava
  a. Poništenje raspisanoga natječąja za poslijedoktoranda na Katedri kanonskoga prava od 20. rujna 2019. godine
  b. Raspisivanje novoga natječaja za poslijedoktoranda na Katedri kanonskoga  prava
 3. Usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta KBF-a prema apostolskoj konstituciji Veritatis gaudium.
 4. Preporuka Senata Sveučilišta u Splitu o mogućnosti trećega upisa istoga kolegija
 5. Razno.
Split, 27. rujna 2019.
Izv. prof dr. sc. Alojzije Čondić, dekan
KLASA: 003-08/19-06/0001 
URBROJ: 2181-203-01-01-19-0044 
Pin It