NAČIN ZAVRŠETKA STUDIJA

Diplomski teološko-katehetski studij završava izradom pisanoga rada i polaganjem diplomskoga ispita, koji ima ukupno 5 ECTS bodova.

DIPLOMSKI RAD I ODREĐIVANJE ISPITNIH PODRUČJA

Diplomski se rad piše iz područja teologije ili srodnih znanosti koje su zastupljene u dvogodišnjemu diplomskom studiju. Voditelj rada može biti nastavnik u zvanju docenta ili višemu zvanju. Diplomski rad, pisan znanstvenom metodom, treba sadržavati najmanje 30 autorskih kartica. Student je dužan prijaviti naslov diplomskoga rada i voditelja rada u Studentsku službu najmanje šest mjeseci prije diplomskog ispita. Diplomski rad ocjenjuje voditelj rada. Nadnevci diplomskih ispita predviđeni su jedanput mjesečno tijekom akademske godine, a nalaze se u akademskoj knjižici. Usmeni dio diplomskog ispita obuhvaća samo područja koja su zastupljena u dvogodišnjemu diplomskom studijskom programu. Studijsko područje iz kojeg je pisan diplomski rad ne može biti i područje za usmeni ispit. Dva mjeseca prije diplomskog ispita student prijavljuje ispit i odabrano područje za diplomski ispit, koje je drukčije od područja koje pokriva diplomski rad. U vremenskomu razdoblju od tjedan dana Dekanski kolegij studentu, koji je prijavio ispit, dostavlja drugo područje diplomskog ispita.

DIPLOMSKI ISPIT

 • Diplomski je ispit javan.
 • Diplomski se ispit sastoji od dva dijela.
 • U prvomu dijelu pristupnik predstavlja diplomski rad i odgovara na pitanja članova povjerenstva vezana uz rad i izlaganje o njemu. Izlaganje i rasprava traju po 10 minuta.
 • Drugi se dio sastoji od odgovora na pitanja članova ispitnoga povjerenstva iz dva studijska područja. Jedno studijsko područje predlaže student kod prijave diplomskog ispita, a jedno studijsko područje određuje Dekanski kolegij najduže tjedan dana nakon prijavljenoga diplomskog ispita.
 • Student izvlači po jednu tezu iz oba područja i odgovara na svako pitanje po 15 minuta.
 • Ispitno povjerenstvo po završetku ispita, na temelju ocjene diplomskog ispita, obrane rada i odgovora na pitanja, sastavlja završnu ocjenu. Potom povjerenstvo priopćuje studentu postignutu ocjenu diplomskog ispita.
 • Konačna ocjena studija dobiva se omjerom sveukupne ocjene studija i ocjene diplomskog ispita.
 • Diplomski ispit na Diplomskomu teološko-katehetskom studiju može se ponoviti samo jedanput time da razmak između prvoga i drugoga nadnevka polaganja ne smije biti manji od 60 dana.

Uvjeti za pristup usmenomu diplomskom ispitu

 1. Odslušan predviđeni studijski program.
 2. Položeni svi ispiti iz obvezatnih i izbornih predmeta.
 3. Napisani i ocijenjeni seminarski radovi.
 4. Dva tjedna prije nadnevka diplomskog ispita u Studentsku službu treba dostaviti:
  • prijavnicu s ocjenom diplomskoga rada,
  • dva primjerka tvrdo uvezanoga diplomskog rada - jedan s ocjenom i potpisom voditelja,
  • potvrdu iz fakultetske knjižnice o razduženosti,
  • prijavnicu za diplomski ispit,
  • Prijavni list o diplomiranima (za Statistički zavod RH) - ispunjava se u Studentskoj službi,
  • osobnu izjavu o svim ispunjenim uvjetima koji se traže za pristup diplomskom ispitu.
Pin It