NAČIN ZAVRŠETKA STUDIJA

Preddiplomski teološko-katehetski studij završava izradom pisanoga završnog rada i izlaganjem toga rada pred ispitnim povjerenstvom. Taj ispit ima ukupno 3 ECTS boda.

PISANI ZAVRŠNI RAD

Završni se rad piše iz područja teologije ili srodnih znanosti koje su zastupljene u trogodišnjemu preddiplomskom studiju. Voditelj rada može biti nastavnik u zvanju docenta ili višemu zvanju. Završni rad, pisan znanstvenom metodom, treba sadržavati najmanje 30 autorskih kartica. Student je dužan prijaviti naslov završnoga pisanog rada i voditelja rada u Studentsku službu najmanje šest mjeseci prije završnog ispita. Završni rad ocjenjuje voditelj rada. Nadnevci završnoga ispita predviđeni su u akademskoj knjižici.

ZAVRŠNI ISPIT

 • Završni je ispit javan.
 • Završni se ispit sastoji od izlaganja završnoga pisanog rada i odgovora na jednu tezu po izboru dekanskog kolegija, te na jednu tezu iz područja koje student sam bira, a koje je različito od područja iz kojeg je pisao završni rad.
 • Izlaganje traje 15 minuta, a ispit 20 minuta.
 • Završni ispit na Preddiplomskomu teološko-katehetskom studiju može se ponoviti samo jedanput time da razmak između prvoga i drugoga nadnevka polaganja ne smije biti manji od 60 dana.

ISPITNOPOVJERENSTVO

 • Dekan imenuje dva člana ispitnoga povjerenstva od kojih je jedan mentor izloženoga rada.
 • Predsjednik ispitnoga povjerenstva ne može biti mentor pisanog rada.
 • Predsjednik i član ispitnoga povjerenstva mogu biti nastavnici u znanstveno-nastavnomu zvanju docenta i više.
 • Predsjednik povjerenstva sastavlja i potpisuje zapisnik diplomskog ispita koji potpisuju oba člana.

UVJETI ZA PRISTUP USMENOMU ZAVRŠNOM ISPITU

 1. Odslušan predviđeni trogodišnji studijski program.
 2. Položeni svi ispiti iz obveznih i izbornih predmeta.
 3. Napisani i ocijenjeni seminarski radovi.
 4. Dva tjedna prije nadnevka završnog ispita u Studentsku službu treba dostaviti:
  • prijavnicu s ocjenom završnoga rada,
  • dva primjerka tvrdo uvezanoga završnog rada - jedan s ocjenom i potpisom voditelja,
  • potvrdu iz fakultetske knjižnice o razduženosti,
  • prijavnicu za završni ispit,
  • Prijavni list o diplomiranima (za Statistički zavod RH) - ispunjava se u Studentskoj službi,
  • osobnu izjavu o svim ispunjenim uvjetima koji se traže za pristup završnom ispitu.

Uvjeti za završni ispit Preddiplomskog teološko katehetskog studija (od listopada 2015)

Pin It