Na I. izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća KBF-a u ak. god. 2019./2020., održanoj 30. rujna 2019., Fakultetsko je vijeće jednoglasno usvojilo izmjene i dopune Statuta KBF-a koje su imale za cilj usklađivanje Statuta s apostolskom konstitucijom Veritatis gaudium te Provedbenim odredbama Kongregacije za katolički odgoj za vjerno provodenje apostolske konstitucije Veritatis gaudium. Kongregacija za katolički odgoj potvrdila je izmjene i dopune 21. rujna 2020. (Prot. N. 388/2020), a potom ih je potvrdio i Senat Sveučilišta u Splitu na svojoj 36 sjednici, održanoj 29. listopada 2020. (Klasa: 003-08/19-05/00036; Urbroj: 2181-202-03-01-20-0020).

| Ivana Papac, dipl.iur. | Statut KBF-a |  

 

Pin It