UPISI

Upis u ljetni semstar akad. godine 2022./2023. na poslijediplomskim studijima KBF-a Sveučilišta u Splitu obavit će služba za PDS u petak, 30. ožujka 2023.

Raspored predavanja

Opis poslijediplomskog studijskog programa

Vrsta studija Poslijediplomski
Naziv Poslijediplomski znanstveni studij za licencijat i doktorat "Kršćanstvo i suvremena kultura"
Nositelji Predlagač i izvođač: Katolički bogoslovni fakultet
Trajanje 3 godine
ECTS 180
Uvjeti za upis Na poslijediplomski studij mogu se upisati svi oni koji su završili diplomski studij teologije, katehetike, religijskih znanosti ili drugih humanističkih studija na crkvenim učilištima. Oni koji u preddiplomskom i diplomskom ciklusu imaju veći broj predmeta iz teologije i filozofije, a čiji studij nije dostatan za teološki poslijediplomski studij, posebno fakultetsko Povjerenstvo za poslijediplomski studij odredit će uvjete upisa.  
Kandidati  koji  su  diplomirali četverogodišnji katehetski studij po sustavu prije 2005. za upis na poslijediplomski studij moraju skupiti iz preddiplomskog  i  diplomskog  studija  30  ECTS  bodova.  Povjerenstvo  za poslijediplomski  studij  odredit će,  nakon  razgovora  s  kandidatom/icom, predmete  koje  mora  upisati  i  položiti  kao  uvjet  za  upis  poslijediplomskog studija. Kandidat/ica za poslijediplomski studij prijavi prilaže sljedeće dokumente:
- zamolbu naslovljenu na Dekanat KBF-a;
- diplomu teologije/magisterija teološke struke, odnosno, diplomu katehete/magisterija katehetske struke s prosjekom ne nižim od ocjene vrlo dobar (3,5);  
- poznavanje barem jednog od pet svjetskih jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski), a do konca studija dva;
- domovnicu;
- potvrdu o suglasnosti radne ustanove (ako je kandidat u radnom odnosu);
Kriteriji odabira polaznika temelje se, prije svega, na profilu filozofsko-teološke struke, uz poštivanje crkvenih  i civilnih normativnih akata o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (zakon, statut, pravilnici, crkveno  zakonodavstvo). Konačnu odluku o upisu svakoga pojedinoga kandidata/ice donosi Fakultetsko vijeće na temelju    obrazloženoga prijedloga Povjerenstva za poslijediplomski znanstveni studij.
Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Završenim poslijediplomskim studijem stječu se znanja i vještine za samostalni znanstveni rad na znanstvenom  polju teologije, osobito na području izabrane tematske cjeline (specijalizacije), iz koje je student/ica izradio doktorski rad. Završetkom dvogodišnjeg specijalističkog studija za postignuće licencijata student/ica stječe sposobnosti na dvije razine: očekuje se da je osposobljen za znanstveno istraživanje, a na nastavnoj razini osposobljen je za poučavanje na teološkim fakultetima u crkvenoj nadležnosti. Završetkom doktorata očekuje se da  je student/ica: uznapredovao u znanstvenoj zrelosti; ovladao metodom i tekstovima svoje specijalizacije; svojim  doktorskim radom doprinio napretku (teološke) znanosti; stekao status znanstvenika, te time postao osposobljen za  nastavak znanstveno-istraživačkog rada unutar izabranog studijskog područja.  
Sukladno Zakonu, osoba koja ima licencijat može se zaposliti izborom u suradničko zvanja asistenta s obvezom  dovršenja doktorata, dok se osoba sa stupnjem doktorata može zaposliti izborom u suradničko zvanje višeg asistenta, uz zakonski određenu obvezu napredovanja u znanstveno-nastavnom zvanju. Po završetku poslijediplomskog studija na KBF, uz spomenute mogućnosti, moguće je zapošljavanje:
- u crkvenim ustanovama;
- u znanstveno-istraživačkim ustanovama (institutima);
- u kulturnim ustanovama;
- u državnim ustanovama;
- u obavijesnim sredstvima;
- u izdavačkoj djelatnosti;  
- u udrugama civilnog društva.

Inovativnost doktorskog programa Temeljem obrazovnog kontinuiteta, na KBF-u kao visokoškolskoj ustanovi s  određenim profilom, već se u preddiplomskom i diplomskom studiju njeguju i promiču predmeti povezani s teologijom, a to se želi posebice posti
ći u poslijediplomskom studijskom programu. Tako se studijem filozofije pomaže otkrivati veza između filozofske misli i teologije, a upoznavanjem psihologijskih i društvenih predmeta te jezika relevantnih za teologiju, stječe  se antropološko-teološka kultura nužna za proces inkulturacije vjere u suvremenom svijetu. Program predloženog studija jedini je doktorski studij te vrste u Hrvatskoj s naglascima  na  odnosu  kršćanstva  i  suvremene kulture. Fakultetsko  vijeće, svjesno svoje odgovornosti za inovacije, vodilo je računa pri sastavljanju Programa o izboru osnovnih sadržaja predmetâ, o načinu izvođenja nastave, o odabiru suradnika i o drugim uvjetima potrebnima za izvođenje nastave. K tome, valja istaknuti kako je teolog kao znanstvenik nužno upućen na interdisciplinarnu suradnju sa svima koji se bave istom ili sličnom problematikom na drugim, posebice srodnim,  znanstvenim  područjima. Ta unutarnja filozofsko-teološka interdisciplinarnost dolazi do izražaja u strukturi
predložene specijalizacije.  Za sada još nema međufakultetskog partnerstva po kojemu bi KBF u Splitu s nekom   drugom sveučilišnom ustrojbenom jedinicom pokrenuo i izvodio doktorski program. KBF je načelno otvoren za tu mogu
ćnost, a to se vidi i po tome što se uovom Programu među imenima nastavnika i suradnika koji će sudjelovati u izvo
đenju predmeta nalaze i stručnjaci iz drugih znanstvenih područja. Ta suradnja bit će još značajnija tako da će s   vremenom interdisciplinarna inovativnost poslijediplomskog programa dosegnuti punu međufakultetsku suradnju.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Stječe se akademski stupanj licencijata (magistar znanosti) humanističkih znanosti, polje teološke znanosti s naznakom specijalizacije (grane). Stječe se akademski stupanj doktorata humanističkih znanosti, polje teološke znanosti s naznakom specijalizacije (grane).

1. semestar

Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Izborni predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 3 ects /
   Osobni studij / 11 ects /

2. semestar

Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Izborni predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 / 3 ects /
  Osobni rad / 11 ects /
   *Obvezni i izborni se predmeti najavljuju na početku ak. godine.  

3. semestar

Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Izborni predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 3 ects /
   Osobni studij / 15 ects /

4. semestar

Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Izborni predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 / 3 ects /
 Licencijat Osobni rad / 23 ects /
   *Obvezni i izborni se predmeti najavljuju na početku ak. godine.  

5. semestar

Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Obvezan predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 4 ects /
Izborni predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 sati / 3 ects /
   Osobni studij / 19 ects /

6. semestar

Izborni predmet Prema rasporedu za tekuću godinu* / 4+8 / 3 ects /
  Osobni rad / 17 ects /
  Priprema obrane doktroskog rada / 10 ects /
   *Obvezni i izborni se predmeti najavljuju na početku ak. godine.  

Obvezni predmeti

KBP101 Mišljenje i vjera u suvremenoj kulturi / 4+8 sati / 4 ects /
KBP102 Nasilje u Bibliji i R. Girard / 4+8 sati / 4 ects /
KBP104 Aktualnost Nietzschea u suvremenoj kulturi / 4+8 sati / 4 ects /
KBP105 Kriza teologije i današnja kultura / 4+8 sati / 4 ects /
KBP106 Razvoj teologije religija nakon II. Vatikanskog sabora / 4+8 sati / 4 ects /
KBP111 Utjelovljenje u suvremenoj kristološkoj diskusiji / 4+8 sati / 4 ects /
KBP112 Obiteljska kateheza u kontekstu suvremene župne zajednice / 4+8 sati / 4 ects /
KBP113 Suvremena umjetnost i kršćanstvo / 4+8 sati / 4 ects /
KBP114 Antroploški temelji sakramenata   / 4+8 sati / 4 ects /
KBP122 Bioetika iz teološke perspektive: stjecište vjere, razuma i znanosti   / 4+8 sati / 4 ects /
KBP123 Povijest emancipacije Žena u Crkvi i suvremenom društvu   / 4+8 sati / 4 ects /
KBP128 Actus fidei - čin vjere   / 4+8 sati / 4 ects /
KBP129 Pastoralna teologija i sinodalnost   / 4+8 sati / 4 ects /

Izborni predmeti

KBP304 Augustin u suvremenoj teološkoj misli / 4+8 sati / 3 ects /
KBP311 Govor o neizrecivom kod Jaspersa i Wittgensteina / 4+8 sati / 3 ects /
KBP314 Biblijska teologija od povijesno-kritičke metode do danas / 4+8 sati / 3 ects /
KBP316 Strujanja u katoličkoj teologiji 20.stoljeća / 4+8 sati / 3 ects /
KBP319 Odnos teologije i prirodnih znanosti / 4+8 sati / 3 ects /
KBP321 Učenje vjere iz komunikativno-teološke perspektive / 4+8 sati / 3 ects /
KBP322 Recipročnost odnosa suvremene kulture i vjerskog odgoja   / 4+8 sati / 3 ects /
KBP323 Međuljudska komunikacija iz perspektive bioetike   / 4+8 sati / 3 ects /
KBP324 Filozofija dijaloga Martina Bubera   / 4+8 sati / 3 ects /
KBP325 Nova evangelizacija i suvremena kultura   / 4+8 sati / 3 ects /
KBP326 Teološko moralno promišljanje obiteljskog nasilja   / 4+8 sati / 3 ects /

Seminari

KBPS01 Dokumenti Međunarodne teološke komisije (1968.-2018.) / 4+8 sati / 5 ects /
KBPS02 Objava i Božje djelovanje u svijetu / 4+8 sati / 5 ects /
KBPS03 Utjecaj rodne teorije na čovjeka, obitelji i društvo / 4+8 sati / 5 ects /