KBF Split

Temeljem članka 12. § 3. točka 12. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, te u skladu s člankom 3. st. 2. točka a) Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a donosim sljedeću ODLUKU o korištenju dana slobodnog od fakultetskih obveza („dekanov dan”)

  1. Ovom Odlukom određujem da će zaposlenici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u zimskom semestru ak. god. 2023./2024. biti oslobođeni od fakultetskih obveza u petak, 22. prosinca 2023.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. Obrazloženje Temeljem članka 12. S 3. točka 12. Statuta dekan donosi odluke o radnom vremenu i preraspodjeli radnog vremena. Sukladno članku 3. st. 2. točka a) Pravilnika o radu upravnih tijela KBF, dekan ima pravo u svakom semestru svog mandata odobriti jedan dan slobodan od fakultetskih obveza („dekanov dan”), stoga određujem da će se taj dan koristiti kako je opisano u izreci ove Odluke.

 Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, dekan

Pin It