KBF Split

Temeljem članka 12. S 3. točka 12. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, te u skladu s člankom 3. st. 2. točka a) Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a donosim sljedeću ODLUKU o korištenju dana slobodnog od fakultetskih obveza („dekanov dan").

Ovom Odlukom određujem da će zaposlenici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023. biti će oslobođeni od fakultetskih obveza u ponedjeljak, 29. svibnja 2023.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. Obrazloženje Temeljem članka 12. S 3. točka 12. Statuta dekan donosi odluke o radnom vremenu i preraspodjeli radnog vremena. Sukladno članku 3. st. 2. točka a) Pravilnika o radu upravnih tijela KBF, dekan ima pravo u svakom semestru svog mandata odobriti jedan dan slobodan od fakultetskih obveza („dekanov dan"), stoga određujem da će se taj dan koristiti kako je opisano u izreci ove Odluke.

Split, 16. svibnja 2023.

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, dekan

KLASA: 029-06/23-04/00001
UR.BROJ: 2181-203-01-01-23-12

Pin It