Studijski dan

U četvrtak, 13. siječnja 2022. u Velikoj dvorani KBF-a u Splitu održan je studijski dan Katedre dogmatskog bogoslovlja i Katedre fundamentalne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu na temu: »Značaj crkvenih dokumenata i kako se njima služiti«.

Pozdravivši sve okupljene prvo predavanje održao je doc. dr. sc. Emanuel Petrov, pročelnik Katedre dogmatskog bogoslovlja pri KBF-u u Splitu, na temu: »Značaj i vrste crkvenih teoloških dokumenata«. U svom izlaganju dr. Petrov je istaknuo važnost nepromjenjivog temelja vjere danog u Božjem priopćenju sebe samoga, ali i obvezu Crkvenog i vjerničkog svjedočenja istog u konkretnim vremenima, prilikama i kulturama. U svemu tome ključna je uloga svjetla Duha Svetoga, koji uvodi u svu istinu. Budući da se u istom procesu, u životu, praksi i razumijevanju vjernika, mjesnih Crkava, kao i sveopće Crkve, mogu pojaviti dvojbe i opasnosti za vjeru koje traže jasnu prosudbu u duhu evanđelja, odluke pape i biskupa zauzimaju posebno mjesto u prosudbi pitanja vjere, morala, pastorala i sakramenata. Shodno tome potrebno je voditi računa o  pet glavnih kriterija, prema kojima se određuje različita težina i obvezujući karakter pojedinih dokumenata, a to su: autorstvo, naslovnici, predmet, izvori i oblik samog dokumenta.

Prof. dr. sc. Ante Mateljan, s Katedre dogmatskog bogoslovlja održao je predavanje »Dokumenti Međunarodne teološke komisije, prigodom 50. obljetnice djelovanja«. Prof. Mateljan je predstavio samo ustrojstvo Komisije, počevši od njezinog osnutka 1969. godine, kada je za prvog predstojnika imenovan Franjo kard. Šeper, tadašnji prefekt Kongregacije za nauk vjere. Ističući kako je zadaća Komisije pomagati Svetoj Stolici u doktrinarnim pitanjima, koja su značajna za cijelu Crkvu, te usmjeriti i potaknuti traženje odgovora u teološkom i ekumenskom kontekstu, prof. Mateljan je ukratko prezentirao sve dokumente koje je Međunarodna teološka komisija predstavila do danas.

Prof. dr. sc. Anđelko Domazet, s Katedre fundamentalne teologije, održao je predavanje »Dokument Veritatis gaudium. Smjernice za teološki studij«. Predstavljajući sam dokument, prof. Domazet je naglasio da se on sastoji od dva važna dokumenta koji, svaki na svoj način, žele pridonijeti produbljivanju teoloških pitanja i disciplina. Prvi, dokument je apostolska konstitucija pape Franje, koja se odnosi na crkvena sveučilišta i fakultete, a drugi je dokument Kongregacije za katolički odgoj. Riječ je o Općim odredbama o naravi i ciljevima crkvenih sveučilišta i fakulteta kao i o akademskoj zajednici, o upravljanju, sudionicima, nastavnim planovima i svemu što se odnosi na ustroj tih institucija.

Konačno posljednje predavanje održao je doc. sc. sc. Edvard Punda, pročelnik Katedre fundamentalne teologije pri KBF-u u Splitu na temu: »Veritatis gaudium. Smjernice za studente«. Doc. Punda je potaknuo studente na traganje za istinom, kako bi Boga što bolje upoznali, te svoj teološki studij pretočili u konkretni pastoral, vjeru i život. Odgovor na sva ljudska traženja ne nalazi se u »apstraktnoj ideji«, nego u konkretnoj osobi Isusa Krista. Stoga je potrebna promjena paradigme, tj. na svojevrsna »kulturna revolucija« kako teološki studij ne bi bio usmjeren samo na prijenos znanja, vještina i iskustava, nego na »paradigme misli i djelovanja«, što je korisno za izgradnju osobnosti te za svjedočanstvo evanđelja u konkretnim prilikama.

Nakon održanih predavanja uslijedila je diskusija u koju se uključio lijep broj nazočnih studenata, s pitanjima uglavnom vezanim uz rad Međunarodne teološke komisije te uz obvezujući karakter crkvenih dokumenata. Studijski dan je zaključen zajedničkom molitvom.

doc. dr. sc. Emanuel Petrov


 FOTOGALERIJA


 

Pin It