Sukladno odluci Fakultetskog vijeća donesenoj na X. redovitoj sjednici održanoj 07. rujna 2017. god. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu objavljuje:

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 67/2017 od 12. 07. 2017. god. (broj natječaja: 3265), na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu za radno mjesto

  1. Voditelja/ voditeljice službe za kadrovske i opće poslove - radno mjesto I. vrste- voditeljica ostalih ustrojstvenih jedinica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu ( 1 izvršitelj m/ž);

te raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  • jednog izvršitelja (m/ž) na Položaj I. vrste--voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj službe za kadrovske i opće poslove) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij prava, odnosno stečena VSS prema    prijašnjim propisima( dipl. iur);
  • tri godine radnog iskustva;
  • poznavanje rada na osobnom računalu;
  • probni rad šest mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su za navedeno radno mjesto dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, neovjerenu presliku domovnice, neovjerenu presliku dokaza o stručnoj spremi, pisani dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis s HZMO-a), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), preporuku župnika odnosno mjerodavnih poglavara ako se radi o redovničkim osobama.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Prijavljeni kandidati koji ispunjaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pozvani da pristupe provjeri znanja i drugih sposobnosti.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Prijavu sa dokazima o ispunjanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko- frankopanska 19, 21000 Split s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti izviješteni u zakonskom roku.

Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilišta u Splitu

KLASA: 112-01/17-01/0002
URBROJ: 2181-203-01-01-17-0020

Pin It