KBF Split

Temeljem odluke  Fakultetskog vijeća sa  Druge  redovite sjednice od 16. studenog 2023. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ za:

 1. jedan izvršitelj na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent u znanstvenom području Humanističke znanosti, znanstvenom polju Filozofija, znanstvenoj grani povijest filozofije pri Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 2. jedan izvršitelj na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent u znanstvenom području Humanističke znanosti, znanstvenom polju Teologija, znanstvenoj grani crkvena povijest pri Katedri crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN/119/22), Pravilnikom  KBF-a o izboru u nastavna i suradnička zvanja te posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Splitu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.  

Uz potpisanu prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:

 1. potpisani životopis;
 2. „nihil obstat“ svoga ordinarija, „nihil obstat“ velikog kancelara;
 3. za kandidate laike preporuka župnika
 4. domovnicu ili preslik dokaza o državljanstvu neke druge države;
 5. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema raspisanom natječaju;
 6. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2 – napredno znanje).
 7. Prednost pri zapošljavanju:
  - za  radno mjesto pod  br. 1.: Licencijat iz filozofije.
  - za  radno mjesto pod  br. 2.: Licencijat iz crkvene povijesti.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu s čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa – Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), čl. 48. f   Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br.155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21).

Popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju izričitu suglasnost da Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) i drugim pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od trenutka objavljivanja u Narodnim novinama.

Prijava na natječaj i dokazi o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u elektroničkom obliku na:

e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Dokumentacija bi trebala biti dostavljena u jednom dokumentu.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Split, 22. studenog 2023.

KLASA: 112-01/23-01/00002
URBROJ: 2181-203-01-01-23-0001

 

Pin It