Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s prve izvanredne sjednice od 30. rujna 2019. god. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu objavljuje 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Objavljenog u Narodnim novinama br. 89/2019, od 20. rujna 2019. godine, na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje, časopisu Universitas, te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu za radno mjesto:

 • za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju teologije, znanstvenoj grani kanonskoga prava na Katedri kanonskoga prava na određeno vrijeme, na pola radnoga vremena (do povratka djelatnika na radno mjesto).

RASPISUJE NATJEČAJ ZA:

 • za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju teologije, znanstvenoj grani kanonskoga prava na Katedri kanonskoga prava na određeno vrijeme, na pola radnoga vremena (do povratka djelatnika na radno mjesto).

Pristupnici, koji se javljaju na natječaj, osim uvjeta navedenih u natječaju, moraju ispunjavati i opće uvjete propisane:

 • Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17)
 • Pravilnikom o izboru u nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta
 • Statutom Sveučilišta u Splitu
 • Statutom KBF-a u Splitu
 • Kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Uz potpisanu prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:

 1. potpisani životopis
 2. »nihil obstat« svog ordinarija (pristupnici klerici)
 3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države
 4. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta,

   potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema natječaju

 1. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (napredno poznavanje).

Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na CD-u s natječajnom dokumentacijom (izvješća, popise radova i životopis).

Natječaj traje 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

Za natječaj vrijedi:

Kandidati/kinje, koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnomu zakonu.

Kandidat/kinja, koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja, koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja, koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja, koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenomu statusu osobe s invaliditetom.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju izričitu suglasnost da Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnoga postupka.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskomu roku.

Prijave se podnose na adresu: Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko-frankopanska 19, p.p. 329, HR – 21000 Split.

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

KLASA: 112-01/19-01/0009
URBROJ: 2181-203-01-01-19-0005

Pin It