Temeljem odluka Fakultetskoga vijeća s Pete redovite sjednice od 14. veljače 2019. god., Osme redovite sjednice od 6. lipnja 2019. god. i Šeste izvanredne sjednice od 27. lipnja 2019. god. KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU raspisuje NATJEČAJ:

 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktoranda iz Interdisciplinarnoga područja znanosti (izborna polja: 5.06. psihologija i 6.02. teologija) na Katedri filozofije na određeno vrijeme u punomu radnom vremenu.
 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju Teologije, znanstvenoj grani liturgike na Katedri liturgike na određeno vrijeme u punomu radnom vremenu.
 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu izvanrednoga profesora u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju Teologije, znanstvenoj grani moralne teologije na Katedri moralnoga bogoslovlja na neodređeno vrijeme u punomu radnom vremenu.
 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu redovitoga profesora u trajnomu zvanju u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju Filozofije, znanstvenoj grani povijesti filozofije, na Katedri filozofije na neodređeno vrijeme u punomu radnom vremenu.
 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu predavača u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju Teologije, znanstvenoj grani kanonskoga prava na Katedri Kanonskoga prava na određeno vrijeme, na pola radnoga vremena (do povratka djelatnika na radno mjesto).

Pristupnici koji se javljaju na natječaj pod rednim brojem 1., 2., 3., 4. i 5. osim uvjeta navedenih u natječaju, moraju ispunjavati i opće uvjete propisane:

 • Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) – natječaj pod br. 1., 2., 3., 4. i 5.
 • Uvjete iz Odluke Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN br. 106/06), odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NN br. 122/17) – natječaj pod br. 3. i 4.
 • Pravilnikom Nacionalnoga vijeća za znanost (NN 84/05) – natječaj pod br. 3. i 4.
 • Pravilnikom o izboru u nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu – natječaj pod br. 1., 2. i 5.
 • Statutom Sveučilišta u Splitu – natječaj pod br. 1., 2., 3., 4. i 5.
 • Statutom KBF-a Sveučilišta Splitu – natječaj pod br. 1., 2., 3., 4. i 5.
 • Kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje – natječaj pod br. 1., 2., 3., 4. i 5.,

te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Uz potpisanu prijavu za natječaj pod rednim brojem 1., 2., 3., 4. i 5. pristupnici su dužni priložiti:

 1. potpisani životopis
 2. »nihil obstat« svoga ordinarija (pristupnici klerici)
 3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države
 4. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema natječaju
 5. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (napredno poznavanje).

Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na CD-u s natječajnom dokumentacijom (izvješća, popise radova i životopis).

Natječaj za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4. i 5. traje 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Sve zakašnjele i nepotpune prijave ne će se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

Za sve natječaje vrijedi:

Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju izričitu suglasnost da Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskomu roku.

Prijave se podnose na adresu: Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko-frankopanska 19, p.p. 329, HR – 21000 Split.

Katolički bogoslovni fakultet

Sveučilišta u Splitu

Pin It