Dr. sc. Marko Mrse održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana kanonsko pravo na Katedri kanonskog prava, 19. listopada 2016., u deset sati, u dvorani A1 KBF-a, u okviru redovite nastave sa studentima V. godine Filozofsko-teološkog studija, na temu "Vremenita dobra u Svetom pismu i vremenita crkvena dobra u nauci II. vatikanskog koncila". Predavanje će se održati u prisutnosti studenata te Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivan Jakulj, predsjednik doc. dr. sc. Domagoj Runje, član, dr. sc. Edvard Punđa, član.

| Ivana Papac, dipl.iur | Odluka | 19.10.2016 |

Pin It