Simbol za digitalnu pristupačnost

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu KBF u Splitu), obvezan je osigurati digitalnu pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog Sektora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Zakon o pristupačnosti) objavljen u „Narodnim novinama“ (broj 17/2019.), a na snagu je stupio dana 23. rujna 2019. Na temelju članka 9. istog Zakona o pristupačnosti kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, KBF u Splitu objavljuje ovu Izjavu koja se primjenjuje na slijedeće mrežne stranice: