Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Prve redovite sjednice u akademskoj godini 2020./2021. od 15. listopada 2020. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Spltu  raspisuje natječaj :

  • za jednog izvršitelja (m/ž) za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste na odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističke znanosti, znanstvenom polju Teologija, znanstvenoj grani patristika pri Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj osim uvjeta navedenih u natječaju, moraju ispunjavati i opće uvjete propisane:

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17), Uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN br. 106/06), odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NNbr.122/17),Pravilnikom Nacionalnog vijeća za znanost (NN 28/17, 72/19), Statutom KBF-a u Splitu, Kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje, te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Uz potpisanu prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  1. potpisani životopis,
  2. »nihil obstat« svoga ordinarija (pristupnici klerici),
  3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  4. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema natječaju;
  5. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje).

Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na CD-u s natječajnom dokumentacijom (izvješće, popis radova i životopis).

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe obaju spolova sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju izričitu suglasnost da Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) i drugim pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili putem pošte na adresu: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu, Zrinjsko frankopanska 19, 21000 Split, u omotnici s naznakom: »Za natječaj« .

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                                 

Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu

KLASA: 112-01/20-01/0005
URBROJ: 2181-203-01-01-20-0004