Objavljen je usvoje i ovjeren  Zapisnik Druge redovite sjednice FV-a u akad. god. 2021./22.., održane 11. studenog 2021. god. poslan je 01. prosinca 2021. god. Članovima FV-a za usvajanje i ovjeru na Trećoj redovitoj sjednici FV-a u ak. god. 2021./2022., koja je održana 09. prosinca 2021. god.

ZAPISNIK DRUGE REDOVITE SJEDNICE FAKULTETSKOGA VIJEĆA KBF-a

SVEUČILIŠTA U SPLITU u ak. god. 2021./2022., održane u četvrtak, 11. studenog 2021. , u velikoj dvorani KBF-a, s početkom u 16.00 sati.

Prisutni: prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan, doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu, prof. dr. sc. Alojzije Čondić, doc. dr. sc. Šimun Bilokapić, prof. dr. sc. Ante Mateljan, prof. dr. sc. Anđelko Domazet, prof. dr. sc. Ante Vučković, prof. dr. sc. Marinko Vidović, prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, doc. dr. doc. dr. sc. Domagoj Runje, prof. dr. sc. Josip Mužić, doc. dr. sc. Ivan Macut, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, doc. dr. sc. Emanuel Petrov, prof. dr. sc. Ivica Žižić, mr. sc. Jenko Bulić, doc. dr. sc. Mihael Prović, Marko Plejić, predsjednik SZ-a, Valentino Radaš, predstavnik studenata, Lorena Lolić, predstavnica studenata, Petra Seretinek, predstavnica studenata, Ana Peroš, predstavnica studenata PDS-a, Ivana Papac, voditeljica službe za opće i kadrovske poslove, predstavnica službenika i namještenika te zapisničarka.

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, prodekan za znanost, doc. dr. sc. Edvard Punda, dr. sc. Boris Vidović, doc. dr. sc. Marijo Volarević, doc. dr. sc. Željko Tolić, doc. dr. sc. Miljenka Grgić, Isti su se ispričali za svoj nedolazak.

Na samom početku sjednice dekan je predložio članovima FV-a izmjenu dnevnog reda, odnosno da se pod točkom 3. Poslijediplomski studij ubace još dvije molbe studenata: 3.b. Molba te kao točka 3.c. molba

Pod točkom 4. Profesori skida se točka 4.a Skupno izvješće Stručnog povjerenstva za izbor u zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, te pod točku 4.a. prelazi točka 4.b. Vanjska suradnja (molba Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru).

Pod točku 9. dodaje se nova točka dnevnog reda: Plan aktivnosti rada Odbora za unaprjeđenje kvalitete studiranja na KBF-u za ak. god. 2021./2022. te se iduće točke dnevnog reda pomiču zajedan broj naprijed. Pod točku 11. Nenastavno osoblje ubacuje se točka 1 1 .c. Raspisivanje natječaja za voditelja knjižnice, te pod točku 12. Razno ubacuje se točka 1 1 .c. Ankete i točka 1 1 .d. Sudska tužba.

Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće je jednoglasno usvojilo Dnevni red, predložen u pozivu na drugu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2021./2022., KLASA: 003-08/2106/0001, URBROJ: 2181-203-01-01-21-0031 od 3. studenog 2021. s gore predloženim i prethodno navedenim izmjenama dekana.

Usvojeni Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika Prve redovite sjednice FV-a, održane 14. listopadu 2021.
 2. Studentske molbe
 3. Poslijediplomski studij: studentske molbe
  • a. Molba
  • b. Molba
  • c. Molba
 4. Profesori
 5. Vanjska suradnja (molba Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru)
 6. Izbor pročelnika katedre Povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka
 7. Izbor novog urednika časopisa „Služba Božja
 8. Akcijski plan za ak. god. 2021./2022.
 9. Akcijski plan za PDS za ak. god. 2021./2022.
 10. Plan aktivnosti rada Odbora za unaprjeđenje kvalitete studiranja na KBF-u za ak. god. 2021./2022.
 11. Pravilnici
  1. Usvajanje Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
  2. Usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti zaposlenika KBF-a
  3. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o nagrađivanju
 12. Nenastavno osoblje
  1. Izvješće o izboru predstavnika nenastavnog osoblja u FV-u
  2. Izbor novog glavnog tajnika KBF-a
  3. Raspisivanja natječaja za voditelja knjižnice
 13. Razno
  1. Izvješće sa sjednice Senata
  2. Reforma FTS-a
  3. Ankete
  4. Sudska tužba
 14. Usvajanje zapisnika Prve redovite sjednice FV-a

Dekan je najavio prvu točku dnevnog reda te otvorio raspravu.

Članovi FV na prijedlog dekana jednoglasno su usvojili zapisnik Prve redovite sjednice održane 14. listopada 2021. u ak. god. 2021./2022.

 1. Studentske molbe

   2.a. Molba

Prodekana za nastavu doc. dr. sc. Ante Akrap upoznao je članove FV sa molbom studentice I. godine Filozofsko teološkog studija upisane u akademskoj godini 2021./22. Ista je uputila zamolbu za prijelaz na studij Teološko katehetski studij. U molbi je navela da joj je zbog interesa za filozofiju prvi izbor bio Filozofsko teološki studij no nakon pomnoga promišljanja shvatila je da bi za njezin budući život bio prikladniji studij Teološko katehetski studij.

Nakon rasprave na prijedlog dekana jednoglasno je donesena

ODLUKA

studentici        dozvoljava se prijelaz sa I. godine Filozofsko teološkog studija na I godinu Teološko katehetskog studija.

2.b. s. Molba Provincijalke Školskih sestara franjevki Krista Kralja sestre

Prodekan za nastavu doc. dr. sc. Ante Akrap upoznao je članove FV sa molbom Provincijalke Školskih sestara franjevki Krista Kralja sestre za upis na KBF-u (u akademskoj godini 2022./23.) za dvije sestre iz Konga, s.

. U molbi je navela da su Sestre u Splitu te da uče hrvatski jezik.

Nakon rasprave na prijedlog dekana jednoglasno je donesena

ODLUKA

 1. iz Konga pripadnicama reda

Provincijalke Školskih sestara franjevki Krista Kralja odobrava se upis na KBF u akademskoj godini 2022./2023.

 1. Poslijediplomski studij
  • a. Molba studentice

Prodekan za nastavu je upoznao članove FV sa dopisom Povjerenstva za poslijediplomski studij KLASA:003-08/21-03/0007, URBROJ: 2181-203-03-04/1-21-0019 od 8. studenog 2021. u kojem je navedena molba studentice u specijalizaciji Kršćanstvo i suvremena kultura. Tema njezinog rada iz moralnog bogoslovlja je Uloga katoličke vjere unutar društveno-političkog zauzimanja u misli Ivana Merza, a napisala ga je pod vodstvom doc. dr. sc. Ivana Macuta. Na sjednici povjerenstva su bili prisutni: predsjednik Povjerenstva izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, članovi povjerenstva prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, doc. dr. sc. Šimun Bilokapić, doc. dr. Edvard Punda i predstavnica doktoranada Ana Peroš. Svoj izostanak je opravdao prof. dr. sc. Ante Vučković. Nakon rasprave, članovi povjerenstva većinom glasova su usvojili molbu za imenovanje Povjerenstva za obranu licencijatskog rada Uloga katoličke vjere unutar društveno-političkog zauzimanja u misli Ivana Merza i provođenje licencijatskog ispita (Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom studiju KBF-a, čl. 31, st. 1) u sastavu: prof. dr. sc Josip Mužić, predsjednik, prof. dr. sc. Andelko Domazet, član, doc. dr. sc. Ivan Macut, član i mentor.

Nakon rasprave na prijedlog dekana jednoglasno je donesena ODLUKA

usvaja se molba za imenovanje Povjerenstva za obranu licencijatskog rada Uloga katoličke vjere unutar društveno-političkog zauzimanja u misli Ivana Merza i provođenje licencijatskog ispita (Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom studiju KBF-a, čl. 31, st. 1) te se imenuje povjerenstvo u sastavu:

 • prof. dr. sc Josip Mužić, predsjednik,
 • prof. dr. sc. Andelko Domazet, član,
 • doc. dr. sc. Ivan Macut, član i mentor
 • b. Molba studenta

Prodekan za nastavu doc. dr. sc. Ante Akrap je upoznao članove FV sa dopisom Povjerenstva za prelaske studenata s drugih učilišta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Isto povjerenstvo je primilo zahtjev Ureda za akademsko priznanje Sveučilišta u Splitu (Klasa: 602-05/21-02/80; Ur.broj: 2181-202-2-1-21-2) o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu s dokumentacijom koju je podnio

Povjerenstvo za prelaske studenata s drugih učilišta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu pregledalo je dokumentaciju istog te je u svom dopisu predložilo Fakultetskomu vijeću Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu da prizna inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju u svrhu nastavka izobrazbe na

Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Na prijedlog dekana jednoglasno je donesena

ODLUKA

priznaje se inozemna visokoškolska kvalifikacija u svrhu nastavka izobrazbe na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

3.c. Molba studenta

Prodekan za nastavu doc. dr. sc. Ante Akrap je upoznao članove FV s molbom studenta u kojoj je isti zatražio stavljanje u stanje mirovanja studija na poslijediplomskom studiju” Kršćanstvo i suvremena kultura” u akademskoj godini 2021/.2022. radi preuzete službe u

Na prijedlog dekana jednoglasno je donesena

ODLUKA

odobrava se studentu poslijediplomskom studiju” Kršćanstvo i suvremena kultura” stavljanje u stanje mirovanja studija na poslijediplomskom studiju” Kršćanstvo i suvremena kultura” u akademskoj godini 2021/.2022.

4.a. Vanjska suradnja (molba Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru)

Dekan je upoznao članove FV sa molbom Teološko-katehetskog odjela, Sveučilišta u Zadru koje je zatražilo suradnju u nastavi za sljedeće zaposlenike: dr. sc. Domagoja Volarevića za predmet Liturgika, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić za predmet Kršćanska duhovnost te prof. dr. sc.

Alojzije Čondić za predmete Pastoral sakramenata, Psihologija religije, Pastoralna teologija i Pastoral braka i obitelji.

Nakon rasprave na prijedlog dekana natpolovičnom većinom glasova (21 ZA, 1 PROTIV) je donesena

ODLUKA

prihvaća se molba Teološko katehetskog odjela, Sveučilišta u Zadru te sukladno istom odobrava se izvođenje nastave dr. sc. Domagoju Volareviću za predmet Liturgika, dr. sc. Borisu Vidoviću za predmet Psihologija religije, te nositeljstvo predmeta prof. dr. sc. Ivanu Bodrožić za predmet Kršćanska duhovnost i prof. dr. sc. Alojzije Čondić za predmete Pastoral sakramenata, Psihologija religije, Pastoralna teologija i Pastoral braka i obitelji.

 1. Izbor pročelnika katedre Povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka

Dekan je upoznao članove FV sa izvješćem Povjerenstva za natječaje KLASA:003-08/2103/0006 URBROJ:2181-203-02-02-21-0004 od 4. studenog 2021. u kojem je navedeno da se kao jedini kandidat za navedeni raspisani natječaj za pročelnika katedre „Povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka” prijavio prof. dr. sc. Ivan Bodrožić. Povjerenstvo je pregledalo dokumentaciju istog te utvrdilo da ispunjava uvjete raspisanog natječaja za pročelnika Katedre.

Na prijedlog dekana jednoglasno je donesena

ODLUKA

prof. dr. sc. Ivan Bodrožić izabire se za pročelnika Katedre „Povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka” na mandat od pet godina.

 1. Izbor novog urednika časopisa „Služba Božja

Dekan je upoznao članove FV sa izvješćem Povjerenstva za natječaje KLASA:003-08/2103/0006 URBROJ:2181-203-02-02-21-0005 od 4. studenog 2021 u kojem je navedeno da se kao jedini kandidat za navedeni raspisani natječaj za novog urednika časopisa „Služba Božja prijavio dr. sc. Domagoj Volarević. Povjerenstvo je pregledalo dokumentaciju istog te utvrdilo da ispunjava uvjete raspisanog natječaja za urednika časopisa „Služba Bona .

Na prijedlog dekana jednoglasno je donesena

ODLUKA

 1. sc. Domagoj Volarević izabire se za novog urednika časopisa” Služba Božja” na mandat od pet godina.
 2. Akcijski plan za ak. god. 2021./2022.

Dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov upoznao je članove FV sa Akcijskim planom za akademsku godinu 2021./2022.

Na prijedlog dekana jednoglasno je donesena

ODLUKA

usvaja se Akcijski plan za akademsku godinu 2021./2022.

 1. Akcijski plan za PDS za ak. god. 2021./2022.

Dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov upoznao je članove FV sa „Akcijskim planom za PDS” KLASA: 643-02/21-04/0001 URBROJ: 2181-203-02-05-21-0004 Split, 5. studenog 2021. za akademsku godinu 2021./2022. koji je izradilo Povjerenstvo za poslijediplomske studije.

Na prijedlog dekana jednoglasno je donesena

ODLUKA usvaja se Akcijski plan za PDS za akademsku godinu 2021./2022.

 1. Plan aktivnosti rada Odbora za unaprjeđenje kvalitete studiranja na KBF-u za ak. god. 2021./2022.

Dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov upoznao je članove FV sa „Planom aktivnosti rada Odbora za unaprjeđenje kvalitete studiranja na KBF-u za ak. god. 2021./2022” iz dokumenta KLASA:003-08/21-03/0003, URBROJ:2181-203-02-07-21-0017 od 4. studenog 2021.

Na prijedlog dekana jednoglasno je donesena

ODLUKA

usvaja se Plan aktivnosti rada Odbora za unaprjeđenje kvalitete studiranja na KBF-u za ak. god. 2021./2022.

10.Pravilnici

10.a. Usvajanje Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

Dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov upoznao je članove FV s prijedlogom „Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora” koje je izradilo Povjerenstvo za Statute i pravilnike.

Na prijedlog dekana jednoglasno je donesena

ODLUKA

usvaja se „Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora”.

10.b. Usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti zaposlenika KBF-a

Dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov upoznao je članove FV s prijedlogom „Pravilnika o stegovnoj odgovornosti zaposlenika KBF-a” koje je izradilo Povjerenstvo za Statute i pravilnike.

Nakon rasprave na prijedlog dekana natpolovičnom većinom (21 ZA, 2 SUZDRŽANA) je donesena

ODLUKA

odgađa se usvajanje ''Pravilnika o stegovnoj odgovornosti zaposlenika KBF-a” do iduće sjednice FV u mjesecu prosincu 2021.

10.c. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o nagrađivanju

Nakon dugotrajne rasprave vezano uz izmjena i dopuna „Pravilnika o nagrađivanju” na prijedlog dekana isti će biti upućen na doradu od strane Povjerenstva za statute i pravilnike.

 1. Nenastavno osoblje

11.a. Izvješće o izboru predstavnika nenastavnog osoblja u FV-u

 1. Dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov izvijestio je članove FV sa zapisnikom prodekana za nastavu doc. dr. sc. Ante Akrap sa sjednice izbora za predstavnika i njegovog zamjenika u FV KBF-a KLASA: 003-08/21-06/0001, URBROJ:2181-203-01-01-21-0031 od 29. listopada 2021. Na istoj sjednici za predstavnicu službenika i namještenika izabrana je Ivana Papac, dipl. iur., voditeljica službe kadrovskih i općih poslova te Vedran Skender, zaposlen na radnom mjestu domara.

11.b. Izbor novog glavnog tajnika KBF-a

Dekan je upoznao članove FV sa izvješćem Povjerenstva za natječaje KLASA:003-08/2103/0006 URBROJ:2181-203-02-02-21-0006 od 11. studenog 2021 u kojem su isti napisali sljedeće: da se na Natječaj za radno mjesto „Glavni tajnik” koji je raspisan na temelju odluke Fakultetskog vijeća KBF-a u Splitu (Peta redovita sjednica od 10. lipnja 2021 .), te objavljen u Narodnim Novinama 97/2021 (od 3. rujna 2021 .) pravodobno prijavilo 13 kandidata/ica.

Nakon što je Povjerenstvo pregledalo pristigle dokumentacije kandidata isto je na sjednici održanoj 28. rujna 2021. ustanovilo da sljedeći kandidati formalno-pravno ispunjaju sve uvjete iz Natječaja: 1.       2.         3.            4.         5. Ante Jukić, 6.

Povjerenstvo je zatim 15. listopada 2021. organiziralo pisanu provjeru (testiranje) znanja za kandidate koji su ispunjavali uvjete za mjesto glavnog tajnika i utvrdilo daje troje kandidata na pisanoj provjeri znanja ostvarili više od 50% bodova (34 boda) od ukupnog broja bodova (66 bodova): Ante Jukić (45.5 ostvarenih bodova) 43 ostvarena boda,

40, 5 ostvarenih bodova. Na temelju rezultata testova, Povjerenstvo je konstatiralo da tih troje kandidata idu u sljedeći krug provjere. Isti su zatim uspješno prošli i psihološko testiranje organizirano u Zavodu za zapošljavanje.

Konačno, temeljem dopisa dekana prof. dr.sc. Mladena Parlova (KLASA: 003-05/21-03/0002; URBROJ:2181-203-01-21-0024) od 9. studenoga 2021., Povjerenstvo za natječaje u sastavu: prof. dr. sc. Anđelko Domazet, predsjednik; prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, član (opravdano odsutan); doc. dr. sc. Šimun Bilokapić, član; doc. dr. sc. Edvard Punda, član (opravdano odsutan); dr. sc. Boris Vidović, član, organiziralo je u srijedu 10. studenoga u 12. sati u profesorskoj zbornici usmeni intervju na koji su pozvani na temelju rezultata pisanog testiranja sljedeći kandidati: Ante Jukić, i

Na jednom dijelu sjednice u ulozi savjetodavne pomoći Povjerenstvu za natječaje, odlukom dekana, bili su nazočni: dr. sc. Dijana Mihalj , nastavnica kanonskog prava na KBF-u, gđa Ivana Papac, tajnica i voditeljica kadrovskih poslova na KBF-u, te gosp. Filip Klarić-Kukuz, glavni tajnik Sveučilišta u Splitu.

Nakon usmenog testiranja Povjerenstvo za natječaje donijelo je jednoglasno rang listu kako slijedi: 1. Ante Jukić, 2. Povjerenstvo za natječaje je predložilo Fakultetskom vijeću da se na radno mjesto glavnog tajnika KBF-a primi Ante Jukić kao najprikladniji kandidat.

Dekan je upoznao FV kako dvoje od troje kandidata ima položen pravosudni ispit (

i ) te da i o tome treba voditi računa, ali je također spomenuo kako to nije bilo u natječajnim uvjetima. Dekan je potom imenovao izborno povjerenstvo od dva člana: doc. dr. sc. Mihaela Provića te doc. dr. sc. Ivana Macuta. Nakon imenovanja članova izbornog povjerenstva dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov je prozivao jednog po jednog člana FV da tajno glasuju za jednog od kandidata sa rang liste povjerenstva čija su imena bila istaknuta na sljedeći način na glasačkom listiću: 1. Ante Jukić, 2. Članovi izbornog povjerenstva doc. dr. sc. Mihael Prović te doc. dr. sc. Ivan Macut prebrojili su glasove članova FV.

Rezultati su sljedeći:

 1. Ante Jukić — 18 glasova
 2. 2 glasa
 3. 1 glas
 4. 2 glasačka listića poništena

Na prijedlog dekana natpolovičnom većinom glasova je donesena

ODLUKA

Ante Jukić, dipl. iur., izabire se na radno mjesto glavnog tajnika KBF-a na neodređeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom i probnim rokom od šest mjeseci.

11.c. Raspisivanja natječaja za voditelja knjižnice

Dekan je upoznao članove FV s potrebom raspisivanja natječaja za voditelja/voditeljicu knjižnice ustrojstvene jedinice knjižnice KBF-a. Objasnio je daje uprava fakulteta jako zadovoljna sa radom zaposlenice Ivane Milošević zaposlene na radnom mjestu v.d. voditeljice knjižnice, međutim da smo u skladu sa Zakonom dužni raspisati ponovno natječaj.

Nakon rasprave na prijedlog dekana jednoglasno je donesena

ODLUKA

raspisati će se natječaj za radno mjesto voditelja/voditeljice ustrojstvene jedinice knjižnice KBF-a.

 1. Razno
  • a. Dekan je izvijestio članove FV 0 55. sjednici Senata, održanoj 28. listopada 2021 ., na kojoj je usvojen „Pravilnik o ustroju i radu Centra za hrvatske, mletačke i osmanske studije Sveučilišta u Splitu, a jedan od utemeljitelja tog Centra je i KBF.
  • b. Reforma FTS-a

Prodekan za nastavu doc. dr. sc. Ante Akrap izvijestio je da će reforma Filozofsko teološkog studija ići minimalnim koracima te da će se prijedlog iste poslati na uvid članovima FV.

 • c. Ankete

Dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov je izvijestio članove FV vezano uz rezultate anketa koji su zadovoljavajući, jedino je skrenuo pažnju na to da bi se moglo raditi na tome da se poveća broj radova studenata s profesorima jer bi to bilo jako imponiralo i bilo drago studentima a opet sa druge strane je dobro i za Nastavnike za njihovo napredovanje u zvanju.

12.d.Sudska tužba

Dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov je izvijestio članove FV vezano uz to daje podignuta tužba za zaštitu dostojanstva od strane Istu je uputio protiv tri dekana: prof. dr. sc. Vučkovića, prof. dr. sc. Alojzija Čondića, prof. dr. sc. Mladena Parlova te s. Dijane Mihalj.

Na samom kraju dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov je upoznao članove FV da svi čelnici sastavnica Sveučilišta u Splitu u ponedjeljak, 15. studenog 2021. imaju sastanak sa rektorom Sveučilišta vezano uz upute za covid putovnice cijepljenih ili onih koji su preboljeli covid, te informacije vezano uz testiranje onih koji nisu preboljeli covid, odnosno nisu cijepljeni protiv covida.

Sjednica FV je završila u 17.15 sati molitvom.

Zapisničarka: Ivana Papac, dipl. iur.

Dekan: prof. dr. sc. Mladen Parlov

KLASA: 003-08/21-06/0001

UR.BROJ: 2181-203-01-01-21-0035

Zapisnik DRUGE REDOVITE SJEDNICE FAKULTETSKOG VIJEĆA KBF-a SVEUČILIŠTA U SPLITU održane 11. studenog 2021. god. usvojen i ovjeren na Trećoj redovitoj sjednici FV-a u ak. god. 2021./2022., koja je održana 09. prosinca 2021. god.

| IAnte Jukić, mag. iur. |

Pin It